Tallet på innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre økte med 55 300 i 2012 - den høyeste tilveksten noensinne. Ved årsskiftet var det 593 300 innvandrere og 117 100 norskfødte med innvandrerforeldre i Norge

Skrevet .

Som i fjor var tilveksten størst blant innvandrere med bakgrunn fra Polen, med 9 300 flere bosatte i løpet av 2012. Per 1. januar 2013 bodde det 77 000 polske innvandrere i Norge, heter det i en fersk rapport fra SSB.

Dette tilsvarer folkemengden i Fredrikstad kommune per 1. januar 2013. Polakkene er den desidert største gruppen innvandrere i Norge.

Den nest største gruppen er innvandrere fra Sverige, med 35 600. Det var omtrent like mange svenske innvandrere i Norge som det var bosatt i Haugesund kommune per 1. januar 2013.

Det har vært en betydelig tilvekst av innvandrere fra Litauen i løpet av 2012, med 6 000 flere bosatte. Innvandrere fra Litauen utgjør nå den tredje største gruppen innvandrere i Norge, med 28 600 personer.

Det bor innvandrere i alle landets kommuner, men det er klart flest innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre i Oslo – både relativt og absolutt.

Av Oslos befolkning på 624 000 personer var det per 1. januar 2013 189 400 innvandrere eller norskfødte med innvandrerforeldre, noe som tilsvarer 30 prosent.

Som i fjor følger østlandskommunene Drammen og Lørenskog, med henholdsvis 25 og 23 prosent