De første femten årene av dette årtusenet kommer til å bli stående som gullårene i Haugesund-regionens historie, skriver HN-direktør Egil Severeide.

Skrevet .

Kronikken ble nylig publisert i Haugesunds Avis og tar utgangspunkt i en fersk rapport fra forskningsstiftelsen IRIS, som viser at Haugesund-regionen har hatt en eventyrlig vekst i sysselsetting og verdiskapning.

– Vi slår Ålesund, Grenland, Tromsø, Bodø, ja alle de 16 mellomstore byregionene i landet.

Med unntak av Kristiansand kan ingen av dem vise til en slik vekst som vi har hatt, skriver Severeide og fortsetter:

De fire parametrene disse regionene er målt på i rapporten «Drivkrefter for vekst i små og mellomstore byregioner» er befolkningsvekst, sysselsettingsutvikling, verdiskapningsvekst og kompetanse.

Her er de nakne fakta:

Befolkningsveksten i Haugesundregionen i perioden 2000–2014 var på 16 prosent. Snittet for de mellomstore byregionene var 15 %. Sysselsettingsveksten hos oss var på hele 23 prosent, 10 prosent over landsgjennomsnittet.

Verdiskapningsveksten her i regionen var på 6 prosent per år mot 4 prosent for landet som helhet.

Kun på den siste målestokken «Høyere utdanning», scorer vi lavere enn snittet for mellomstore byregioner; 28 % mot 32 %.

Men det visste vi fra før …

Jeg minnes årsrapporten fra Maritimt Forum, hvor perioden fra 2010–2015 er beskrevet slik:

«Offshore har gitt denne regionen en enorm vekst de siste årene. Det har nesten vært ekstremt, historisk unikt, en må tilbake til 1. verdenskrig for å finne noe lignende.»

Det er godt å bli kikket i kortene til tider, og særlig hvis vi kan relatere oss til andre sammenlignbare regioner. I IRIS-rapporten har jeg særlig fattet interesse for en annen framgangsrik Vestlands-region: Ålesund.

Ålesund-regionen har 88.000 innbyggere mot våre 109.000. Næringsstrukturen er nokså sammenlignbar: den petromaritime virksomheten er dominerende begge steder og står for rundt en tredjedel av sysselsettingen. Begge regionene har store eksportbedrifter og et variert arbeidsmarked som har gjort dem mindre sårbare for oljekrisen.

Sunnmøringer hater å tape. Men hva viser tallene?

Ålesund har en smule høyere folketilvekst enn oss: 17 mot 16 prosent, begge over snittet. Og rett skal være rett; de slår oss på kompetanse. På Sunnmøre har 31 % høyere utdanning, tre prosent over vårt nivå. Men så er det slutt: Vi knuser Ålesund-regionen i sysselsettingsvekst (23 % mot 17 %). Like klar er seieren i verdiskapningsvekst per år (6 % mot 4 %)

Hva forteller rapporten ellers?

Jo, den dokumenterer vår avhengighet av den petromaritime virksomheten, og at det er den vi først og fremst kan takke for framgangen de siste 15-åren. Men den forteller også om en sterk energi- og prosessindustri (Kårstø, Gassco, Hydro, BioMar, FMC), en innovativ leverandørindustri (Westcon, Steinsvik) og en sterkt voksende IT-industri (Hatteland, Omega, Bouvet, Appex, Sysco).

Og 415 aktive fiskere …

At vi scorer lavt på høyere utdanning er gammelt nytt. Men på fagutdannelse er vi sterke, og det har vært en lykke i de tider vi nå har lagt bak oss. Sitat:

«Tradisjonelt har det vist seg at faglært arbeidskraft og tilgang av arbeidere med flere fagbrev har vært viktig for næringslivets konkurransedyktighet. Satsing på fagutdanning og praksisarbeidsplasser har eksempelvis vist seg å være en vellykket strategi i Haugesundsregionen.»

Så er det ett område vi så definitivt skiller vi oss ut. Vi er den desidert mest «isolerte» av disse mellomstore byregionene. Kun 5 prosent av dem som jobber i Haugesund-regionen er bosatt utenfor regionen.

I motsatt ende av skalaen finner vi Moss, hvor hver tredje arbeidstaker bor i en annen region. I rapporten står det at «dette kan skyldes geografiske forhold, da Haugesund-regionen avgrenses av Boknafjorden i sør og Bømlafjorden i nord, noe som gir lange reisetider for pendlere fra naboregionene Stord i nord, Stavanger i sør og Kvinnherad/Sauda/Odda i øst.»

Og da er vi inne på framtiden. For vi har vel ikke tenkt å hvile på laurbærene?

Nei, tenk bare på hvilket uforløst potensial som ligger i de store samferdselsprosjektene som nå skal realiseres. Rogfast, som reduserer reisetiden mellom Stavanger og Haugesund til 45 minutter, Hordfast, som reduserer reisetiden mellom Bergen og Stavanger til 2 timer og 15 minutter.

Her, i denne verdiskapende Vestlands-aksen vil vi være midtpunktet i et felles bo- og arbeidsmarked med knapt 1 million mennesker. Mobilitet er en viktig vekstdriver og disse store samferdselsprosjektene gir kraftig stimulans i så måte.

Hva kan begrense oss?

IRIS-rapporten peker på at vi har en lavere andel offentlige arbeidsplasser enn de andre regionene, og at mangel på kompetansearbeidsplasser kan svekke regionens attraktivitet. At mange bedrifter er og blir «kjøpt opp» av utenbys/utenlandske selskaper kan også være en ulempe.

Men folkens; ingen grunn til å stå med lua i hånda. Denne rapporten viser at vi har skapt et solid fundament for framtida! avslutter HN-direktøren