- Bankene er viktige, men i anstrengte situasjoner kan det være fort å glemme flere av de øvrige partene ; leverandører, kunder og ansatte, sier regionbanksjef i SR-Bank, Runar Skarstein.

- Vi får bekymringsmeldinger fra bedrifter som etterlyser større risikovilje hos bankene, sier HN-direktøren.- En balansegang, sier SR-Bank-sjefen.

Skrevet .

Bankene har gjennom år bygget opp egenkapitalen nettopp med sikte på å kunne bruke den i tunge tider. Det har vi nå, sier administrerende direktør Egil Severeide i Haugesundregionens Næringsforening.

Han viser til bedrifter som både er i en presset likviditetssituasjon, og som trenger kapital til nye investeringer. Felles er at de har behov for kapital utenfra for å komme seg over kneiken .

– Bankene har sikkert sine gode grunner for å vise tilbakeholdenhet. Men det er et paradoks at en del av våre medlemsbedrifter opplever ingen eller liten vilje hos bankene til å ta risiko i en tid der de vitterlig burde ha anledning til det.

– Bankene har tjent gode penger gjennom mange år og gjennom myndighetskrav bygget opp en solid egenkapital. Denne kapitalen må jo brukes til noe. Nå, når betydelige deler av industrien på SørVestlandet har behov for støtte til omstilling og nyinvestering, burde tiden være inne, sier HN-direktøren, og peker på bankenes rolle som viktige samfunnsinstitusjoner.

– Det er fint når banksjefene i sine årsrapporter kan fortelle om god bankdrift og minimale tap. Jeg skulle gjerne sett at noen i de samme rapportene kunne skrevet at tapene ble større enn forventet, men at de har bidratt til å bevare og skape nye arbeidsplasser i regionen, sier Severeide.

Viktig

Regionbanksjef i SR-Bank, Runar Skarstein sier problemstillingen HN-direktøren tar opp er interessant og viktig.

– Denne balansegangen mellom hvem som skal bidra til å få de levedyktige bedriftene over kneika, må alltid vurderes konkret i hvert enkelt tilfelle. Her er det skreddersøm som gjelder. På et overordnet nivå kan du si at det er følgende parter som sammen må finne en løsning; eierne, leverandørene, de ansatte, kundene og banken. Ja, banken er ofte blant de viktigste her, men i anstrengte situasjoner, kan det være fort å glemme flere av de øvrige partene (leverandører, kunder og ansatte), sier Skarstein.

Vi må imidlertid ikke underslå at det er og blir først og fremst et eieransvar å sørge for finansiell robusthet. Det er ikke gitt at en uavhengig av brottsjøer, kan opprettholde eksisterende eiersammensetning når en skal sørge for nødvendig kapitaltilførsel og langsiktighet. Vi har siste halvår hatt flere eksempler blant regionens fremste bedrifter hvor det har blitt tatt kraftfulle grep i så måte. Da blir det også enklere å få banken og øvrige parter med på konstruktive løsninger.

Kultur

Når det gjelder bankers evne til å «stå ‘an av», så ligger det i vår kultur å være både konstruktive og langsiktige. Her er bankene forskjellige. I opprørt farvann er det ofte en kunst å sitte i ro i båten. Som et eksempel for egen del, viser jeg til Ingebrigt Aarbakke i Dagens Næringsliv 30.12.16; «Det har vært konstruktive forhandlinger. SR-Bank har vært med hele veien, og er kjempeflinke. Vi har fått på plass en god avtale de neste tre årene, sier Aarbakke til DN.».

Videre til bankers tap. Her får de enkelte svare for seg, men vi har hatt følgende utvikling i våre tapsavsetninger;

2014 kr 257 mill.

2015 kr 420 mill.

Og per 3de kvartal 2016 hadde vi kr 616 mill.. Så får vi se hva status for 2016 blir totalt sett ved neste resultatfremleggelse.

Til tross for dette, har vi hele tiden vært åpen for ny butikk og hatt en klar strategi om jevn og bærekraftig vekst.

Andre parter 

Til slutt vil jeg også påpeke at det ikke bare er myndighetene, men også bankens eiere og långivere som er meget aktpågivende når det gjelder hvilken risikoprofil banken skal ha. Å kunne vise til sunt bankhåndverk over lang tid uavhengig av konjunkturer, er helt avgjørende når en skal hente inn og videredistribuere kapital til glede, og av avgjørende betydning, for hele samfunnet.

Vi vil alltid være åpne for nye idéer og gjør løpende tilpasninger med tanke på det til enhver tid gjeldende konjunkturbilde, skriver Runar Skarstein.

egil severei 2017

Egil Severeide: -Bankene har bygget opp en solid egenkapital. Det er i tunge tider den må brukes. (Skjermbilde: TVH)