Økte offentlige samferdselsinvesteringer vil på kort sikt gi beskjedne presseffekter i økonomien i form av økte lønninger og økt rente, mener SSB-forsker.

Skrevet .

Det viser rapporten Pressvirkninger i norsk økonomi av økte samferdselsinvesteringer av SSB-forsker Torbjørn Eika.

Rapporten presenterer kvantitative anslag for hvordan økt etterspørsel i form av offentlige samferdselsinvesteringer påvirker ”presset” i økonomien.

Beregningene forutsetter at den offentlige ressursbruken ikke reduseres på andre områder, slik at investeringsøkningen innebærer en mer ekspansiv finanspolitikk

Økte samferdselsinvesteringer vil i likhet med annen offentlig ressursbruk, føre til økt aktivitet, og økte lønninger og renter og dermed svekket konkurranseevne.

De ulike scenarioene forskeren har regnet på, gir imidlertid på kort sikt beskjedne presseffekter i form av økt lønn og rente, og inflasjonen kan på helt kort sikt til og med gå litt ned.

Størrelsen på kostnadene i form av svekket kostnadsmessig konkurranseevne og høyere rente vil avhenge av hvordan presset i økonomien ellers hadde vært.

Les mer her:

http://ssb.no/a/forskning/artikler/2013/4/1366712944.6.html

På litt lengre sikt, vil økte samferdselsinvesteringer gi økte kostnader i form av økt press i økonomien