Næringslivet i Haugesundregionen scorer høyere enn både Kristiansand og Tromsø på spørsmålet om omstillingsevne. Her fra subsea-basen på Killingøy.

Næringslivet i Haugesundregionen ses på som nyskapende og omstillingsdyktig av folk utenfra. Men urovekkende få kan tenke seg å studere i eller flytte til regionen, viser ny omdømmeundersøkelse.

Skrevet .

 

Sammenlignet med tidligere runder av Omdømmebarometeret har samtlige regioner som er med i 2013 opplevd en tilbakegang på mange områder.

Innen enkelte temaer er målingene tilbake på nivå med 2009, hvor målingene ble gjennomført i kjølvannet av finanskrisen.

En lignende stemning synes å prege årets omdømmebarometer, heter det i undersøkelsen, som Hovedorganisasjonen VIRKE står bak.

Her kan du lese hele rapporten:  http://www.omdommebarometeret.no/2014/03/omdommebarometeret-for-stavangerregionen-og-haugesundregionen/

Haugesundsregionen skårer godt på skipsfart og maritim virksomheter og olje- og gassrelatert industri. Dette er næringer både interne og eksterne respondenter først og fremst forbinder med regionen.

Haugesundsregionen er i årets barometer sammenlignet med Stavangerregionen, Kristiansandsregionen og Tromsøregionen. I dette bildet står Stavangerregionen og Tromsøregionen i en særstilling.

Kristiansandsregionen og Haugesundsregionen følger hverandre på de aller fleste parameterne. Der Haugesundregionen er sterkere handler det om ekstern oppfatning av næringsliv og jobbmarked.

Den største differansen finner vi i forhold til at næringslivet i Haugesundregionen oppfattes som mer nyskapende og med evne til omstilling.

På disse områdene kommer Haugesundsregionen ut på høyde med Tromsøregionen blant de eksterne respondentene.

Kristiansandsregionen er noe sterkere innenfor samferdsel og infrastruktur, og i forhold til urbane kvaliteter, sammenlignet med Haugesundsregionen.

Haugesundregionen oppfattes som en stabil og trygg region, og skårer godt på flere momenter knyttet til boforhold. Innbyggerne i regionen ser ut til å være særlig enige i at regionen er et godt sted å vokse opp for barn og unge, der hele 84 prosent har sagt seg enig.

Også eksternt virker respondentene å være enig i påstandene om at regionen er trygg å bo i og er et godt sted å vokse opp for barn og unge.

Haugesundregionen er også den regionen i barometeret hvor respondentene opplever at de får mest for pengene i boligmarkedet.

Videre har regionen noen utfordringer knyttet til utdanning og kultur. Regionen rangeres klart svakest i undersøkelsen blant de eksterne respondentene på samtlige påstander knyttet til utdanning og FoU.

Innenfor temaområdet kulturtilbud og miljø skårer regionen middels godt på at vakker natur er et fortrinn, men dårligst i undersøkelsen på påstander knyttet til uteliv og muligheter for en aktiv fritid og variert uteliv.

På begge disse punktene er det imidlertid viktig å se dette opp mot størrelsen på regionens bysentra.