- De næringsøkonomiske gevinstene med ny E39 vil være svært store i områdene rundt Stavanger og Haugesund, og mellom Haugesund og Bergen inkludert Stord, sier professor Torger Reve.

Skrevet .

Han har ledet en BI-rapport om de næringsøkonomiske gevinstene ved fjordkryssinger på en fergefri E39.

Rapporten ble nylig overlevert oppdragsgiver Statens vegvesen, og  tar for seg hele E39-strekningen fra Kristiansand til Trondheim.

Store gevinster

– Det vi konkluderer med i rapporten, er at de næringsøkonomiske gevinstene med en ny E39 vil være svært store i områdene rundt Stavanger og Haugesund, og mellom Haugesund og Bergen inkludert Stord, sier Torger Reve til Byggeindustrien.

Han begrunner årsakene til dette med at man med en ny moderne veiforbindelse i disse områdene vil utvikle et felles næringsliv i langt større grad enn i dag.

– Blant annet vil en slik veistrekning føre til økt produktivitet rundt de største byene, fordi det skaper langt større bo- og arbeidsmarkeder, påpeker Reve.

Ulønnsomt i grisgrendte strøk

Samtidig hevder BI-professoren at en ny E39 ikke vil være samfunnsøkonomisk lønnsomt å bygge ut langs hele strekningen fra Kristiansand til Trondheim.

– Noen steder vil det være direkte ulønnsomt rent næringsøkonomisk med et slikt prosjekt. Men for de store byene og områdene i mellom disse, vil gevinsten i et næringsøkonomisk perspektiv være svært stor.

Et eksempel jeg vil nevne er E18 mellom Kristiansand og Grimstad. Her har denne veien skapt Agderbyen som et av Norges mest dynamiske arbeidsmarkeder, sier Reve.

Felles kunnskapsheving

Rapporten tar blant annet for seg et betydelig løft for felles kunnskapsallmenning i og rundt de store byene langs strekningen med en firefelts motorvei.

– God infrastruktur gir langt mer en reduserte transportkostnader. Den vil også gi et økt verdiskapingspotensial. Urbane regioner legger til rette for å flytte mennesker mest mulig effektivt, sier Torger Reve.