Trafikksikkerheten har økt ved ny motorveg gjennom Østfold, heter det i ny evalueringsrapport.

De som lurer på om firefelts veg på Vestlandet har noe for seg, kan lese rapporten om E6 gjennom Østfold, skriver HN-direktøren.

Skrevet .

Hovedveien sto ferdig i 2008. Menon Economics evalueringsrapport forteller at den er blitt mer lønnsom enn noen hadde tenkt seg.

Rapporten er utarbeidet på oppdrag fra Statens Vegvesen, og gjengitt i Aftenposten 14. februar.

Plussfaktorer

Ni år etter at E6 gjennom Østfold var ferdig utbygget som motorveg, er konklusjonen denne:

Reisetiden har gått ned, og det er færre dødsulykker enn før. De fire første årene etter årtusenskiftet mistet 16 personer livet på E6 gjennom Østfold. De siste fire årene var tallet to.

Man har grovt undervurdert «verdien» av færre dødsulykker. Dødsulykker koster samfunnet store summer.

Man har også undervurdert trafikkøkningen, verdien av mer transport og økt mobilitet i arbeidsmarkedet, står det i evalueringsrapporten fra Menon Economics.

Rapporten trekker også fram negative sider ved utbyggingen, inkludert konsekvenser for dyrket mark og for miljøet, blant annet på grunn av økte utslipp fra trafikken.

Binder sammen

– Dette viser at utbygging av sammenhengende motorveg binder landet sammen gjennom økt fremkommelighet og redusert reisetid – samtidig som trafikksikkerheten blir mye bedre. Det er slik vi tenker rundt vegbygging i fremtiden, kommenterer samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp)

Her er vi helt på linje med samferdselsministeren. Forslaget fra fylkesrådmannen i Bergen om å begrense ny E39 til to felt og redusere fartsgrensen er feil medisin. Menon-rapporten bekrefter tidligere statistikker om at fire felts motorveg med høyere fartsgrense gir økt trafikksikkerhet (les: unngår møteulykker), redusert reisetid og nye bo- og arbeidsmarkeder. Fire felt gir også bedre vilkår for kollektivtrafikken, sier HN-direktør Egil Severeide og viser til konklusjonen i rapporten:

-Utbyggingen av E6 er et godt eksempel på at veiutbygging kan være en god investering for samfunnet.