Visste du at  398 personer har fiske som hovedyrke i vår region. Og at tallet stadig øker..?

Skrevet .

Harald Østensjø i organisasjonen Fiskebåt har greie på det meste om det som skjer i næringen. Han har bedrevet tallknusing på høyt nivå, og sendt oss detaljer om fiskeriet i Haugesund-regionen. Her er interessante opplysninger..:

Ved utgangen av 2016 var det registrert 280 fiskefartøy i Haugesundregionen, noe som er en nedgang på 4 fartøy fra 2015. Av disse er 13 havfiskefartøy med en lengde på over 28 meter. I landet økte antall fiskefartøy med 1,3 prosent fra 2015.

Karmøy hadde totalt 80 fiskefartøy hvorav 7 var havfiskefartøy. Bømlo hadde hele 118 fiskefartøy hvorav 5 var havfiskefartøy, mens Bokn hadde 1 havgående fiskefartøy av totalt 15.

Basiskvotegrunnlaget for den gjenværende havfiskeflåten i regionen må karakteriseres som god. Dette vil slå positivt ut i 2017 med økte totalkvoter i forhold til 2016 og ikke minst gode prisutsikter.

Antall personer med fiske som hovedyrke pr. 31.12.2016 i Haugesundregionen var 398, 14 flere enn i 2015. Også på landsbasis økte antall fiskere, med 1%.

Ved utgangen av 2016 var det registrert totalt sett 11 244 fiskere (+ 114) og 5959 fiskefartøy (+ 75) i Norge.

Økningen i antall fiskefartøy kom for det aller meste i de minste båttypene. Antall fulltidsfiskere økte med 174 i 2016, fra 9259 til 9433. Karmøy og Bømlo er de største fiskerikommunene i regionen med henholdsvis 166 og 154 aktive fiskere.

I tillegg til de 398 aktive fiskerne som bor i regionen, og som gir gode skatteinntekter til kommunene, for de har store og gode inntekter, betyr den lokale fiskeflåten mye for en rekke lokale leverandører av varer og tjenester til fiskeflåten.

Det er beregnet at fiskefartøy i regionen årlig foretar lokale innkjøp av varer og tjenester på minimum 250 – 300 millioner kroner.

2016 ser ut til å ha vært et godt år for fiskeflåten, også lokalt, og gitt bedring i lønnsomheten for alle aktive fiskefartøy. De endelige tall for 2016 er imidlertid ikke klare ennå.

Vanskelig, men bedre

Lønnsomheten i fiskeflåten i Haugesundsregionen har gått gjennom noen vanskelige år, men den må likevel kunne karakteriseres som jevnt over god. Dessverre er den ikke tilstrekkelig god nok til å kunne bygge helt nye og mer moderne og effektive fartøy. ”Nye” fartøy for rederiene i regionen er derfor som regel brukte, men disse utgjør likevel en betydelig oppgradering.

Viktige kvoter som makrell og norsk vårgytende sild, øker i 2017 i forhold til de foregående år. Kvotene i industritrålfisket (kolmule, tobis og øyepål) har vært og vil være relativt gode.

Prisene også i dette segmentet er gode. Fartøy som driver konsumfiske etter torsk, hyse, sei og andre kommersielle fiskeslag, gjør det jevnt over bedre enn den pelagiske fiskeflåten relativt sett, skriver Harald Østensjø.

harald-ostensjo  Harald Østensjø