Elever med høyt utdannede foreldre har gode resultater på nasjonale prøver. De forbedrer også i større grad resultatet fra femte til åttende trinn enn øvrige elever. Årets nasjonale prøver viser igjen at det er store fylkesvise forskjeller.

Skrevet .

Som for tidligere år er det en klar positiv sammenheng mellom prøveresultater og foreldrenes utdanningsnivå. Barn av foreldre med høyere utdanning skårer bedre enn øvrige elever på alle prøvene. I både regning og lesing på femte trinn er det tre ganger så mange på det øverste mestringsnivået blant elevene som har foreldre med universitets- eller høgskoleutdanning sammenlignet med barn av foreldre som har grunnskole som høyeste fullførte utdanning.

Ved å sammenligne årets resultater fra åttende trinn med mestringsnivået elevene oppnådde i femte, ser man også at de elevene som har foreldre med høyere utdanning, i større grad klarer å forbedre mestringsnivået. Andelen som går fra lavt mestringsnivå i lesing på femte trinn til middels nivå på åttende trinn, er 10 prosentpoeng høyere blant elever som har foreldre med høyere utdanning. Barn av foreldre med høyere utdanning som fikk et høyt mestringsnivå i femte trinn, klarer også i større grad å opprettholde et høyt mestringsnivå til åttende trinn, og da spesielt innenfor regning.

Det er en klar sammenheng mellom prestasjoner og hvor sentralt elevene bor. Elever i de mest sentrale kommunene har de beste resultatene. Men resultatene er ikke mye bedre for gruppen som bor sentralt, hvor foreldrene ikke har universitets- eller høgskoleutdannelse. Det ser derfor ut til at sammenhengen mellom resultater og sentralitet korrelerer med foreldrenes utdanningsnivå og ikke sentralitet alene.

LES MER HER:

http://www.ssb.no/nasjprov/