Foreløpige nasjonalregnskapstall viser en vekst i bruttonasjonalprodukt (BNP) for Fastlands-Norge på 0,7 prosent i 3. kvartal 2012. Lavere elektrisitetsproduksjonen bidro til å trekke ned veksten med 0,2 prosentpoeng, melder SSB.

Skrevet .

Det var ellers markert vekst i privat tjenesteyting og industriproduksjon som retter seg mot petroleumsvirksomheten.

I industri var veksten særlig sterk for produksjon av maskiner og utstyr, og bygging av skip og oljeplattformer. Det var også en viss aktivitetsøkning i blant annet næringsmiddelindustrien. Typisk eksportrettet industri, som produksjon av metaller og mineraler samt papir og papirvarer, hadde derimot en negativ utvikling. Samlet vokste industri og bergverk med 2,7 prosent fra 2. til 3. kvartal.

Elektrisitetsproduksjonen trakk ned

Andre vareproduserende næringer bidro til å dempe veksten i BNP for Fastlands-Norge. Det var særlig nedgang i produksjon og distribusjon av elektrisitet, og i tradisjonelt fiske. Elektrisitetsproduksjonen bidro til å trekke ned fastlandsveksten med 0,2 prosentpoeng. Bygge- og anleggsvirksomhet var omtrent på nivå med 2. kvartal 2012, etter uavbrutt vekst siden 1. kvartal 2011.

Todeling også for tjenesteyting

I tjenesteytende næringer var veksttakten sterkest for teknisk konsulentvirksomhet, revisjon mv. og forretningsmessige tjenester. Tjenester som er direkte knyttet til oljevirksomheten vokste klart. Også varehandel bidro til å trekke opp. Privat tjenesteproduksjon samlet vokste med 0,8 prosent.

Bruttoproduktet i offentlig forvaltning økte med 0,4 prosent i 3. kvartal, etter svak utvikling i 2. kvartal som følge av streik. Kommunal og statlig forvaltning vokste med hhv. 0,5 og 0,3 prosent.

Utvinning av råolje og naturgass viste en nedgang på 7,7 prosent fra 2. til 3. kvartal 2012. Nedgangen bidro til at BNP totalt falt med 0,8 prosent. Nedgangen i utvinningsnæringen skyldes blant annet planlagt vedlikeholdsarbeid, tekniske problemer