- E134 utmerker seg både når det gjelder antatt trafikkmengde og samfunnsøkonomisk nytte, og vi konstaterer at det er bred enighet i alle leire om at denne vegstrekningen må prioriteres, skriver Næringsforeningen.

Næringsforeningen er gledelig overrasket over oppslutningen om E134, og mener den er umulig å komme utenfor som hovedtrase øst-vest, heter det i høringsuttalelsen.

Skrevet .

Uttalelsen er sendt Statens Vegvesen, som har bedt om høringsuttalelser om øst-vest forbindelsen som samferdselsminister Ketil Solvik Olsen har ivret sterkt for.

 

– Vi støtter fullt ut de analyser som ligger til grunn for øst-vest utredningen og de konklusjoner som Statens  Vegvesen er kommet fram til.

Vi vil særlig peke på de store samfunnsøkonomiske gevinstene  som ligger i full utbygging av E 134, inkludert utbygging av arm til Bergen via Odda, heter det i høringsuttalelsen fra Næringsforeningen

I uttalelsen minnes det om at  næringsforeningene i aksen Bergen-Stavanger i en fellesuttalelse datert  7. august 2014 har konkludert med at det er behov for to hovedtraseer øst-vest og at den ene må være E134.

 

– Næringsforeningene i Stavanger-Haugesund-Stord -Bergen representerer over 5000 bedrifter og er svært opptatt av at Vestlandet, landets største eksportregion, må få forutsigbar og sikker adkomst til sine markeder nasjonalt og internasjonalt.

To vintersikre hovedtraseer øst-vest vil være et viktig bidrag til dette.

 

E134 utmerker seg både når det gjelder antatt trafikkmengde og samfunnsøkonomisk nytte, og vi konstaterer at det er bred enighet i alle leire om at denne vegstrekningen må prioriteres.

Det er særlig gledelig at forventet trafikkvekst knyttet  til E39,  utbyggingen av Hordfast-Rogfast og koplingen til Stavanger og Bergen tillegges stor vekt.

 

Vi håper at det blir lagt til grunn en strategi som medfører en mest mulig sammenhengende og helhetlig utbygging av strekningen.

Vi vil likevel påpeke at planarbeidet på noen områder er kommet så langt at arbeidet kan igangsettes rimelig raskt.

Vi tenker her særlig på strekningene Seljestad-Røldal, Bakka-Solheim og Oddadalen på RV 13, heter det i høringsuttalelsen fra Næringsforeningen.