Har du sterke synspunkter på hvordan Karmsundgata bør utvikles? De kan du komme med i høringsrunden som kommunen nå gjennomfører.

Skrevet .

I dokumentene nedenfor kan du se nærmere på den prosessen som Haugesund nå vil involvere innbyggerne i. Det er sendt ut høringsbrev både om kommunedelplanen for Karmsundgata og detaljregulering for deler av strekningen. Høringsfristen er 15. september, så her er ingen tid å miste. Har du synspunkter som HN og medlemmene bør vite mer om, ikke nøl med å ta kontakt med oss…

 

HØRINGSBREV- KOMMUNEDELPLAN FOR FV 47 KARMSUNDGATA

I henhold til Plan- og bygningslovens § 11-14 har Formannskapet i møte 18.06.2014 vedtatt at forslag til kommunedelplan for Karmsundgata, datert 25.04.2014, med tilhørende bestemmelser datert 16.05.2014 sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn.

 

Formålet med planen er å legge til rette for en firefelts vei med tosidig sykkelfelt og gangvei i separert løsning. Kryss løses som rundkjøringer, kryssinger for myke trafikanter løses med planskilte løsninger. Det er ikke lagt føringer for feltbruk med tanke på kollektiv.

 

Arealkart med tilhørende bestemmelser og retningslinjer, samt planbeskrivelse, er vedlagt. Grunnet flere større filer er øvrige saksdokumenter og vedlegg tilgjengelige for nedlasting fra kommunens hjemmesider: www.haugesund.kommune.no.

 

Saken er også utlagt til offentlig ettersyn ved Servicesenteret, Haugesund kommune, Kirkegt. 85.

 

Merknader til planforslaget fremsettes skriftlig og sendes:

Enhet for byutvikling, Postboks 2160, 5504 Haugesund.

 

Frist for merknader: 15.09.2014

Nærmere opplysninger kan fås ved henvendelse til Enhet for byutvikling, tlf. 52 74 30 00 eller

52 74 32 78.

HØRINGSBREV – DETALJREGULERING KARMSUNDGATA FV 47 – OPELKRYSSET TIL STORASUNDGATA, RL 1710

I henhold til Plan- og bygningslovens § 12-10 har Plan- og miljøutvalget i møte 17.06.2014 vedtatt

å legge forslag til detaljregulering for Fv 47 Karmsundgata, RL 1710, med plankart datert 14.05.2014 og tilhørende bestemmelser datert 15.05.2014 ut til offentlig ettersyn.

 

Statens Vegvesen har sammen med Asplan Viak utarbeidet forslag til detaljregulering for

fylkesveg 47 Karmsundgata i strekningen mellom Storasundgata og E134 Opelkrysset,

ca. 1300 m, med tilliggende gater. Strekningen inngår i forslag til kommunedelplan for Karmsundgata.

 

Bredden på Karmsundgata økes generelt til 28 m, med to kjørefelt for bil i hver retning, sykkelveg med fortau på hver side og rabatter mellom både kjøreretningene og gang- og sykkeltrafikken. Kryss løses med rundkjøringer. Det etableres 3 bussholdeplasser på hver side på strekningen.

Kryssing for myke trafikanter løses med en undergang og tre gangbroer mellom Opelkrysset og Storasundgata. I tillegg legges til rette for gående og syklister i Opelkrysset. Kryssing for myke trafikanter i nord/sør-retning ved den midtre rundkjøringen foregår i plan. Det legges opp til sanering av avkjørsler som befinner seg mellom rundkjøringene.

 

Vedlagt er protokoll, saksutredning, bestemmelser, planbeskrivelse og plankart.

Øvrige saksdokumenter er tilgjengelige på kommunens nettsider under «høringer» eller via karttjenesten Planinnsyn: http://tema.webatlas.no/haugesund/Planinnsyn

 

Merknader til planforslaget fremsettes skriftlig og sendes:

Enhet for byutvikling, Postboks 2160, 5504 Haugesund.

 

Frist for merknader: 15.09.2014