Haugesund Sparebank har et temmelig likt resultat etter tre kvartal i år som i fjor. Banken tjente 66 million kroner før tap.

Skrevet .

Resultatet før tap utgjør 66,6 mill kroner pr.
30.9.12, mot 67,6 mill kroner pr. 3. kvartal 2011.

For 3. kvartal isolert utgjør resultatet før tap 24,7
mill kroner, mot 22,1 mill kroner i 3. kvartal i
fjor.

Økningen i kvartalsresultatet skyldes både økt
rentenetto og økte andre driftsinntekter.

Resultat etter tap og skatt utgjør 35,9 mill kroner
pr. 3. kvartal 2012, mot 42,1 mill kroner i samme
periode i fjor.

Økningen i tap i 3. kvartal skyldes i
vesentlig grad at gruppenedskrivninger er økt med 2,5
mill kroner.

Kapitaldekningen i banken utgjør 18,06
%, hvorav kjernekapital 16,61% og ren kjernekapital
12,80%. Utlånsveksten har vært 5,9 % siste 12 måneder
(9,4% inkl. lån overført til Verd Boligkreditt AS),
og innskuddsveksten 2,0 %. Innskuddsveksten hittil i
år har utgjort 7,3%. Innskuddsdekningen utgjør 88,4
%.

Nøkkeltall for 2012 / 2011 (tusen kr) med
forholdstall (% av gjennomsnittlig
forvaltningskapital)

Netto renteinntekter 111.103 (2,03) mot 110.565
(2,09)
Andre driftsinntekter 26.999 (0,49) mot 24.576 (0,46)
Sum driftskostnader 71.475 (1,31) mot 67.525 (1,28)
Tap på utlån/ garantier 16.802 (0,31) mot 9.203
(0,17)
Resultat før skatt 49.825 (0,91) mot 58.413 (1,10)
Skatt på ordinært resultat 13.951 (0,26) mot 16.355
(0,31)
Resultat etter skatt 35.874 (0,66) mot 42.058 (0,80)

Brutto utlån 6.640.944 mot 6.272.740
Innskudd fra kunder 5.869.877 mot 5.754.552
Forvaltningskapital 7.717.717 mot 7.368.593
Ansvarlig kapital 804.732 mot 697.879
Kapitaldekning 18,06 % mot 15,48 %
Kostnadsprosent 1,31 mot 1,28
Gjennomsnittlig forvaltningskapital 7.302.074 mot
7.068.630