40 prosent av alle førtidspensjonister ville ha stått i arbeid til de nådde 67 år hvis de ikke var omfattet av ordningen for Avtalefestet pensjon (AFP).

Skrevet .

Det viser forskningsarbeidet Labour Supply Effects of Early Retirement Provision av Ola Lotherington Vestad. Han har studert effekten av førtidspensjonsordningen AFP på sysselsetting, slik ordningen var fram til 1. januar 2011.

En av hensiktene med AFP var å sørge for en mer verdig avgang for arbeidstakere som ellers ville ha vært nødt til å basere seg på ordninger som uføretrygd eller ledighetstrygd.

Vestad undersøker i hvilken grad AFP-ordningen har bidratt til at arbeidstakere som ellers ville ha vært i jobb har valgt å førtidspensjonere seg når AFP er en mulig vei ut av arbeidsmarkedet.

”Førtidspensjonist” er en arbeidstaker som trekker seg ut av arbeidsmarkedet og mottar pensjon fra AFP-ordningen.

Analysen baserer seg på registerdata for 13000 personer over 60 år i perioden 1993-2003. Ved å sammenligne eldre arbeidstakere i bedrifter med og uten AFP-ordning finner forskeren at AFP gjør at mange eldre førtidspensjonerte seg selv om de egentlig kunne arbeidet lenger:

• 40 prosent av alle førtidspensjonister ville ha stått i jobb til de nådde “normal” pensjonsalder på 67 år hvis førtidspensjon med AFP ikke hadde vært et alternativ.

• 60 prosent av alle førtidspensjonister ville ha trukket seg ut av arbeidsmarkedet uansett om de var omfattet av ordningen, de fleste via uførepensjon.

Les mer her:

http://www.ssb.no/forskning/artikler/2012/11/1352481505.29.html