Til høsten vil 500 unge mennesker kunne bli stående uten opplæringsplass til sjøs.

Skrevet .

I et møte med Rogalandsbenken på Stortinget etterlyste Maritimt Forum for Haugalandet og Sunnhordland og Maritimt Forum Stavangerregionen tiltak mot utfordringene næringen nå møter.

Både elever fra videregående skole og studenter fra maritim fagskole og høgskole må ha opplæringsplasser for å kunne fullføre utdanningen sin, og utdanningen har vokst i popularitet. Tall Maritimt Forum har innhentet fra de maritime opplæringskontorene antyder at det vil være en manko på 200 læreplasser og 300 kadettplasser til sommeren. Isolert sett er den gode søkningen til maritim utdanning svært positiv, men situasjonen med hensyn til opplæringsstillinger er vanskeligere enn på mange år.

Stortingspolitikerne ble gjort kjent med bakgrunnen for dette. Skip er blitt sendt i opplag og sjøfolk permittert. Oljeselskapene presser rederiene hardt på rater.

I en erkjennelse av at det er næringens eget ansvar å arbeide langsiktig med rekruttering, foreslo likevel Maritimt Forum en rekke tiltak fra politikernes side både av kortsiktig og langsiktig karakter.

– På kort sikt kan det offentlige tilskuddet for læreplasser økes, det kan etableres et nytt tilskudd for kadettplasser og etater som Kystverket og Havforskningsinstituttet kan opprette flere maritime opplæringsstillinger. På lengre sikt kan fylkene bli flinkere til å ta hensyn til opplæring i fergeanbudene, og det kan etableres ordninger hvor riggrederier og operatører på sokkelen må ta maritimt opplæringsansvar, fikk stortingspolitikerne vite.