Skrevet .

 

Mens kommunal- og fornyingsminister Jan Tore Sanner sukrer pillen og lover solid pengestøtte til kommuner som vil slå seg sammen, velger Jarle Nilsen i Karmøy Arbeiderparti  å stenge porten helt for framtidige kommunestrukturer på Haugalandet.  Karmøy klarer seg best sjøl og har ikke behov for å gifte seg med andre, er den tabloide versjonen av Nilsens standpunkt.

Her mener jeg den normalt oppegående karmøypolitikeren er på ville veier. Først fordi han trekker konklusjoner lenge før prosessen er  startet. Dernest fordi han virker historieløs.

Karmøy burde tvert om satt seg i førersetet og ledet an i arbeidet med å fornye kommunestrukturen i vår region. Karmøy er den største kommunen i regionen, har en ordnet økonomi og er selv et  godt eksempel på en vellykket kommunesammenslåing.  Det var sjau og spetakkel da de seks kommunene på øya slo sine pjalter sammen på 60-tallet. Men det er vel få som i dag ville stemt for å reversere utviklingen og legge ned  Karmøy kommune.

Haugesundregionens Næringsforening representerer nær 1600 bedrifter i hele regionen. Også hos oss er det delte meninger om hvor kommunegrensene skal gå. Men vi, som en regional aktør, har en klar oppfatning av at det er mange fordeler knyttet til større enheter:

• «Kjøttvekt». En storkommune vil gjøre oss sterkere i forhold til konkurransen med Bergen og Stavanger. Det blir lettere å opprettholde flyplass, politi, sjukehus, HSH og andre viktige regionfunksjoner.

• Likhet. Ett regelverk og èn fortolkning i motsetning til nå, hvor bedrifter opplever forskjellig praksis fra kommune til kommune.
• Kompetanse. Lettere å rekruttere dyktige fagfolk til etatene fordi fagmiljøet vil bli styrket og jobbene mer attraktive.
• Ressursvridning. Administrativ forenkling og besparelse- en større del av kapasiteten kan brukes til å bedre de kommunale tjenestene for deg og meg.
• Helhetlig arealbruk. Planlegge ut fra regionens og ikke bare den enkelte kommunes behov

Hvor store de enkelte kommuner i vår region skal være, er i stor grad et politisk spørsmål. Analysebyrået  NIVI har foreslått Haugesundregionen som en av tolv «elitekommuner» i landet med en samlet størrelse på over 100.000 innbyggere.

Slike storbykommuner kan få  samme forvaltningsstatus som Oslo, d.v.s større råderett over egne ressurser.

Kommunereformen kommer, om Nilsen vil eller ei, og å mure seg inne, er en dårlig strategi. Det må være bedre å tegne kartet selv, før departementale byråkrater begynner med sine skisser. Som storebror på Haugalandet er Karmøy i posisjon til å lede denne prosessen.

Vi skal love å være en aktiv bidragsyter.