Norske bedrifter bruker mer penger på forskning- og utvikling, viser tall fra SSB. I fjor økte FOU-kostnadene med over 7 prosent etter flere år med stillstand.

Skrevet .

Vekst i næringslivets FoU-kostnader
Næringslivet utførte forskning og utvikling (FoU) for 19,7 milliarder kroner i 2011. Etter et par år med stillstand var det en økning på nesten 7 prosent fra 2010. Målt i faste priser var veksten på nesten 3 prosent. Det ble utført 15 500 FoU-årsverk i 2011, 1 prosent mer enn i 2010.

Foreløpige tall for 2011 viser altså at vekst i FoU-kostnadene har vært kraftigere enn økningen i utførte FoU-årsverk fra 2010 til 2011. Foretakene forventer stabilitet i 2012: Vurderinger gitt i 2. kvartal 2012 anslår uendrede FoU-årsverk og en liten nedgang for FoU-kostnader. Det er verdt å merke seg at anslagene erfaringsmessig ofte er lavere enn de endelige resultatene.

Det er lønnskostnader og kostnader til innleid FoU-personell som bidro mest til veksten i FoU-kostnadene. Lønnskostnadene økte med 560 millioner kroner, og utgjorde 64 prosent av totale FoU-kostnader i 2011. Næringslivet brukte samme år 1,6 milliarder kroner på innleid FoU-personell, en vekst fra 2010 på 315 millioner kroner. Samtidig har det vært en noe svakere vekst for andre driftskostnader og investeringer til maskiner og bygninger. Det ble brukt 4,1 milliarder kroner på andre driftskostnader til FoU og 1,4 milliarder kroner på FoU-relaterte investeringer i 2011.

Les mer her:
http://www.ssb.no/foun/