Styret i HN, her representert ved styremedlem Jorunn Håvardsholm og styreleder Martha Kold Bakkevig, vil endre profil og navn.

Haugesundregionens Næringsforening er for langt og ekskluderende. Nå skal det hete Næringsforeningen med undertittel Haugalandet

Skrevet .

Styret i HN besluttet på sitt møte 20. desember 2017 å innkalle til ekstraordinær generalforsamling for å få godkjent nytt navn på foreningen.

Dato for den ekstraordinære generalforsamlingen er satt til torsdag 25. januar.

Begrunnelsen for å behandle saken ekstraordinært er at foreningen er i ferd med å endre sin markedsprofil og at det er fornuftig å gjøre dette i en og samme operasjon. Styret har hatt en bred diskusjon rundt navne- og profilendringen.

Det er en klar oppfatning at dagens navn er for langt og «upraktisk». I dagligtale er det Næringsforeningen som brukes. Som talerør og paraplyorganisasjon for de andre lokale næringsforeningene og næringsrådene i regionen har HN befestet posisjonen som den samlende kraft og den eneste rene regionale aktør.

Det er derfor etter styrets mening helt naturlig å forkorte navnet og bruke Næringsforeningen som begrep og profilnavn.

Det har også vært bred diskusjon rundt forslaget om å endre den geografiske benevnelsen fra Haugesund til Haugalandet.

Begrunnelsen er at Haugalandet er et mer inkluderende navn, som binder hele regionen sammen.

Haugesund oppfattes som ekskluderende i deler av regionen, og dermed som et hinder for å skape en sterk, samlende næringsforening.

Det vil bli formelt innkalt til ekstraordinær generalforsamling neste uke. Den vil bli arrangert i etterkant av PlussFrokost i Scandic Maritim med møtestart kl. 10.15.