Her ønsker styreleder Martha Kold Bakkevig et nytt styremedlem velkommen til HN; Jorunn Håvardsholm fra Helifuel i Sveio

Skrevet .

 

Jorunn var et av to nye styremedlemmer som ble valgt på generalforsamlingen i Næringsforeningen denne uka. Hun leder en framgangsrik bedrift i Sveio, og representerer en viktig næring i regionen.

Den andre er Elisabeth Haldorsen Skagerlind. Hun er advokat og juridisk rådgiver i Ølen Betong. Elisabeth har god styreerfaring og sitter bl.a. i styret i Kultur- og Festivalutvikling, Ølen Betong og Karmsund Havn.

Etter valget ser styret i HN slik ut for neste periode:

Martha Kold Bakkevig, styreleder (ikke på valg)

Ingolf Voll, nestleder (ikke på valg)

Alexander Urrang-Hauge (ikke på valg)

Martin Laurhammer (ikke på valg)

Sverre Meling (ikke på valg)

Solveig Aalde Bark (ikke på valg)

Trygve Vikse (ikke på valg)

Asbjørn Moe (gjenvalgt)

Elisabeth Haldorsen Skagerlind (ny)

Jorunn Håvardsholm (ny)

 

 

Valgkomite:

Thor Harald Eike, leder (gjenvalgt)

Gunn Margareth Lassesen (gjenvalgt)

Birger Førre (ny)

 

Revisor: Deloitte

 

De to uttredende styremedlemmene Anne Merete Haugen og Birger Førre ble overrakt blomster og takket for sin mangeårige innsats i styret.

Under generalforsamlingen i DNBs lokaler i Haugesund ble det også enstemmig foretatt to vedtektsendringer:

1.  For å sikre forutsigbare inntekter til foreningens drift, foreslår styret i HN følgende endringer under §12 Medlemskap og kontingent.

Følgende setning foreslås fjernet: Medlemmer som skylder mer enn ett års kontingent taper sine medlemsrettigheter.

Styret i HN foreslår følgende setning i stedet: Medlemskontingenten løper fra 1.1 til 31.12. Skriftlig utmelding med virkning fra 1.1 må være foreningen i hende innen 31.12. for at en skal være fritatt kontingent i det kommende kalenderår.

Enstemmig vedtatt

2. Sammenslåing av Haugesunds Handelskammer og Haugesundregionens Næringsforening.

Bakgrunn;

Etter en tid der HN har hatt det operative ansvaret for driften av handelskammerfunksjonen for Haugesundsregionen, er tiden inne til å formalisere forholdet mellom de to foreningene. Styret for Haugesunds Handelskammer har gjort vedtak om at handelskammeret skal inngå i driften til Haugesundregionens Næringsforening, slik dette foregår også flere andre steder i landet. Spørsmålet er også klarert med Det norske Handelskammerforbund, som i sitt styre har godkjent at HN kan overta Handelskammerfunksjonen for Haugesundregionen.

DnH sørger for nødvendig rapportering til Nærings- og fiskeridepartementet.

Vedtak:

Styret i HN foreslår at Handelskammerfunksjonen for Haugesundregionen overtas av HN, og at foreningens vedtekter endres med et nytt kulepunkt under §2 Formål; «ivareta handelskammerfunksjon for Haugesundregionen»

Enstemmig vedtatt

Etter generalforsamlingen holdt DNBs banksjef Arne-Helge Vaage et foredrag med tittel: «Haugalandet slik vi ser det»