Omstillinger i arbeidslivet er vanskelig å gjennomføre og medfører ofte store belastninger for ansatte og høye kostnader for organisasjoner, sier Sturle Danielsen Tvedt ved HSH.

Sturle Danielsen Tvedt ved Høgskolen Stord/Haugesund har forsket på hva som skal til for å få til sunne omstillingsprosesser i arbeidslivet. Sist uke forsvarte han doktorgraden.

Skrevet .

Endrings- og omstillingsprosesser preger arbeidslivet mer og mer. Og slike prosesser blir ofte omtalt som risikofaktor i det psykososiale arbeidsmiljøet. Dette viser igjen i arbeidsmiljøloven, som stiller nye krav til informasjon, medvirkning og kompetanseheving, sier Tvedt til HSHs nettsted.

Doktorgradsprosjektet til Sturle Danielsen Tvedt tar utgangspunkt i at informasjon, medvirkning og kompetanseheving er abstrakte begreper som verken er egnet som råd til virksomheter eller som kriterier for tilsyn av arbeidsmiljøet i en omstilling.

Det første forskningsspørsmålet i doktorgradsprosjektet hans var derfor å utvikle mer handlingsorienterte kriterier for en sunn omstillingsprosess. En omfattende intervjuundersøkelse resulterte i fem slike kriterier:

  • Bevissthet om normer
  • Bevissthet om mangfold
  • Tilgjengelige ledere
  • Rolleavklaring
  • Konstruktiv konflikthåndtering
sturle_danielsen_tvedt

Det andre forskningsspørsmålet hans var om disse kriteriene for sunn omstillingsprosess kunne måles gjennom et spørreskjema, om de var statistisk målbare og om de hadde betydning for psykososialt arbeidsmiljø og stress.

Resultatene viste at omstillinger skaper generelt økte krav som en sunn omstillingsprosess ikke kan redusere direkte. Imidlertid kan den redusere opplevelsen av stress.

Det tredje forskningsspørsmålet gjaldt hvorvidt omstillingens omfang for den enkelte og ansattes personlige ressurser satte begrensninger på hvor mye en sunn omstillingsprosess kan redusere stress og gi mindre helseplager.

Resultatene fra en undersøkelse viste at omstillingens omfang og personlige ressurser setter klare grenser for hva en sunn omstilling kan oppnå. På den andre siden indikerer også resultatene at nettopp når omfanget er betydelig for den enkelte eller når personlige ressurser er mangelfulle, har omstillingsprosessen størst betydning.

Det fjerde forskningsspørsmålet tok for seg hvorvidt vi kan anta en årsak-virkning sammenheng mellom sunne omstillingsprosesser og de utfall som er indikert i de tidligere nevnte undersøkelsene. Resultatene fra laboratoriestudier hvor sunne og usunne omstillingsprosesser ble simulert, reproduserte i stor grad tidligere resultater fra undersøkelsene. Dette støtter opp under antakelsene om årsak-virkning.

At kriteriene for sunne omstillingsprosesser kan utøves i eksperimenter på en måte som gjenskaper prosessopplevelsene som kriteriene bygger på, indikerer også kriterienes betydning.

Sturle Danielsen Tvedt bor i Haugesund og arbeider ved Avdeling for tekniske, økonomiske og maritime fag ved Høgskolen Stord/Haugesund. Han har jobbet ved HSH siden 2011.