Høyre, Frp, Venstre og KrF vil ha raskere utbygging av tunnelene over Haukeli.

Skrevet .

Partiene sier i en felles pressemelding at de er blitt enige om at nye tunneler over E134 Haukelivegen i Hordaland og Telemark skal vurderes som egne OPS-prosjekter, i tillegg til de tre som allerede er varslet i budsjettet for 2015.

 

Partiene er enige om innholdet i en helt egen strategi for økt bruk av OPS som gjennomføringsstrategi i transportsektoren.

 

OPS er en hensiktsmessig organisering av utbygging, drift og vedlikehold av transportinfrastruktur. Med OPS får private aktører ansvar for både å planlegge, bygge, drifte og vedlikeholde veier.

I vanlige prosjekter har de private aktørene kun ansvar for en av de tre.

Da regjeringen tirsdag formiddag lanserte sitt nye veiselskap, var to tunneler mellom Seljestad og Vågsli ett av fire store veiprosjekt samferdselsministeren trakk opp av hatten.

Veiselskapet skal ifølge regjeringen sørge for at veiutbygging i Norge blir bedre planlagt, billigere og mer effektivt gjennomført. Offentlig-privat-samarbeid (OPS), færre bomselskap og færre bommer er sentrale grep i regjeringens mirakelkur for veiutbygging.

Høyre, Frp, KrF og Venstre er blitt enige om at fire prosjekter skal vurderes som egne OPS-prosjekter. E 134 kommer i tillegg til de tre som allerede er varslet i budsjettet for 2015.

 

Vi gjør dette, fordi vi er overbevist om at dette gir bedre utnyttelse av de ressursene vi bruker til veibygging og for næringslivet og reiselivet vil dette gi enorme innsparte kostnader.

Gods vil bli levert raskere, billigere, mer miljøvennlig og mer pålitelig. Reiselivet og persontrafikken mellom Østlandet og Vestlandet vil bli betydelig oppgradert.

 

–          Dette er nok et viktig steg for at E134 Haukelivegen skal bli bedre og at tunnelene som ligger inne i Nasjonal transportplan kan ha byggestart raskere, ha kortere byggetid og at hele strekningen sees under ett, sier Arve Kambe, Bente Thorsen, Geir Toskedal og Iselin Nybø.

 

–          Dette lover godt for E134 når regjeringen skal velge hovedforbindelse øst-vest senere i år, sier Arve Kambe.

 

–          For FrP har det vært en årelang kampsak å få på plass et finansieringssystem som sikrer at veiprosjekter kan bygges sammenhengende, dette vil gi mer vei for pengene.

Dette ble nedstemt av de rødgrønne gang på gang. Nå kan vi endelig levere, til beste for bilistene. Dette er en gledens dag og jeg er stolt over å få lov til å være med på denne satsingen, sier Bente Thorsen.

 

–          OPS er først og fremst en gjennomføringsstrategi for å bygge vei, sier Geir Toskedal.

 

–          Våre prioriteringer nå kommer til å gi klare føringer for fremtidige statsbudsjett og neste Nasjonal transportplan, sier Iselin Nybø i pressemeldingen.

 

Fakta om OPS og kriterier for utvelgelse

  • De aktuelle      veistrekningene vil være lange og sammenhengende, med prosjekter i      størrelsesorden 3 til 8 milliarder kroner.
  • Prosjektene finansieres over statsbudsjettet i takt med aktiviteten i byggeprosjektene
  • Hoveddelen av oppgjøret for utbyggingskostnaden utbetales til OPS-selskapet når anlegget er ferdigstilt.
  • En mindre andel av utbyggingskostnaden samt oppgjør for drift og vedlikehold, fordeles utover i kontraktsperioden som i regelen blir på 25 år.
  • Det er en omfattende og krevende anskaffelsesprosess knyttet til OPS-prosjekter. Dette betyr at prosjektene bør ha et visst omfang.
  • For å sikre OPS-selskapet nok handlingsrom bør derfor prosjektering overlates til selskapet. Dette handlingsrommet er også viktig for å sikre utbyggeren mulighet til å gjøre levetidsvurderinger for drift og vedlikehold av prosjektet i kontraktsperioden.
  • Antallet veiprosjekter som settes i gang som OPS, ikke må bli for stort. De fleste veger som skal bygges i Norge skal ikke bygges etter denne modellen.
  • De prosjektene som vurderes som OPS-prosjekter må derfor være på et stadium i planprosessen, hvor en har nok tid til å forberede OPS-prosessen, parallelt med den ordinære planprosessen for prosjektet.
  • De omtalte prosjektene er alle på tidlige stadier i planleggingen. Dermed er ikke alle risikoer ved prosjektet kjent, og dermed må det vurderes nærmere. Strekningene innehar imidlertid de viktigste karakteristikkene for å kunne være gode OPS-prosjekter. Å bli vurdert er første steg for at det velges som gjennomføringsstrategi.