Med investeringer på rundt 100 milliarder kan kjøretiden mellom Kristiansand og Trondheim reduseres fra 20 til 13 timer. Nå er delrapportene klare.

Skrevet .

Statusrapporten fra utredningsprosjektet ferjefri E39 ble sendt Samferdselsdepartementet tidlig i januar. Nå er også delrapportene klare, skriver Stavanger Aftenblad.

Delrapportene bygger opp under konklusjonen om innkorting i reisetid, noe som kan gi trafikantene reduserte kjørekostnader på 4-6 milliarder kroner i året. Ferjefri E39-prosjektet er delt inn i fire delprosjekter: Samfunn, fjordkryssing, energi og gjennomføringsstrategier og kontraktstyper.

Del 1: Samfunn
Ferjefri E39 vil spare brukere både for tid og penger, men den store samfunnsøkonomiske gevinsten kommer i tillegg. Langs hele kysten kan en ferjefri E39 skape større bo- og arbeidsmarkeder, og forsterke klynger av bedrifter som utfordrer og utfyller hverandre. Dette kan gi dramatiske effekter på verdiskapingen både lokalt og nasjonalt. Denne delrapporten handler ikke bare om Ferjefri E39, men er også starten på et arbeid med å tilføre nye og svært viktige element for verdsetting av større infrastrukturprosjekter. Noen sentrale faktorer som typisk er holdt helt utenfor regnestykket fordi de er vanskelig å tallfeste, blir synliggjort her.

Del 2: Fjordkryssing
Det er teknisk mulig å krysse alle de gjenværende fjordene langs E39 med fast bruforbindelse. Nøkkelen til å krysse de virkelig brede og dype fjordene ligger i å sprenge grensene for den bruteknologien vi har i dag, samtidig som vi tar i bruk og videreutvikler teknologi og erfaring fra offshorevirksomheten i Nordsjøen. Gjennom utredningsarbeidet har prosjektet kommet fram til en rekke alternative løsninger for faste forbindelser basert på hovedprinsippene for hengebruer, flytebruer, rørbruer eller varianter og kombinasjoner av disse.

Del 3: Energi
Det ser også ut til at det er stort potensiale for å produsere kraft fra strøm og bølger i tilknytning til bruene. I rapporten peker prosjektet på at dette er interessant å undersøke nærmere av hensyn til klimaregnskapet for vegsektoren.

Del 4: Gjennomføringsstrategier og kontraktstyper
Delrapporten Gjennomføringsstrategier konkluderer med at utbyggingen av en ferjefri E39 fra Kristiansand til Trondheim kan bli gjort på 20 år dersom den blir gjennomført samlet. Imidlertid må det til forenklinger i planleggingssystem, tidspunkt for ekstern kvalitetssikring og i måten entreprenør skal kontraheres.

Endelig rapport for hele prosjektet er ventet å foreligge i løpet av 2013.