Produksjonen av kraft her i landet var på hele 147,8 TWh i 2012. Det er en økning fra året før på 15 prosent og det høyeste nivået som er registrert.

Skrevet .

Den høye vannkraftproduksjonen i 2012 kan ses i sammenheng med høy fyllingsgrad og store tilsig til vannmagasinene i løpet av året.
Ved inngangen til 2012 lå fyllingsgraden 9,2 prosentpoeng over medianverdien for målingsuken i perioden 1990-2011. Høyt tilsig til magasinene gjorde at fyllingsgraden lå høyere enn medianverdien gjennom store deler av 2012.

Investering i ny kraftproduksjon og oppgradering av eksisterende anlegg gjør det også mulig å ha høyere kraftproduksjon over tid, skriver ddb.no. Norge eksporterte 22 TWh i 2012, mens det ble importert 4,2 TWh. Det ga en nettoeksport på 17,8 TWh, som er det nest høyeste nivået registrert i statistikken.

I alle måneder i 2012 var det høyere eksport enn import av elektrisitet. Utveksling av kraft mellom land bestemmes av forskjeller i produksjons- og forbruksforhold og priser, samt kapasiteten på overføringslinjene.
Forbruket i alminnelig forsyning var 76 TWh i 2012, en økning på 5 prosent fra året før. En viktig forklaringsvariabel for strømforbruket i alminnelig forsyning er temperatur. Det kommer av at en stor andel av elektrisiteten brukes til oppvarming.

Oppgangen i forbruket må derfor ses i sammenheng med lavere temperaturer i 2012. Gjennomsnittstemperaturen for Norge som helhet var 1,4 grader lavere i 2012 enn året før.

Husholdninger, tjenesteytende sektor og annen industri enn den kraftintensive står for det meste av forbruket innenfor alminnelig forsyning.

Av det årlige forbruket i alminnelig forsyning utgjør husholdningenes elektrisitetsforbruk i underkant av 50 prosent.

Tilnærmet uendret strømforbruk i kraftintensiv industri
Elektrisitetsforbruket i kraftintensiv industri, som er prosessorientert og dermed ikke temperaturavhengig, var 34,4 TWh i 2012. Det er en nedgang fra 2011 på 0,7 prosent.

Forbruket var imidlertid 17 prosent lavere enn gjennomsnittet for perioden 2000-2008 før finanskrisen.