Under dagens HMS-konferanse i regi av Haugaland HMS vant Ryfylkemuseet arbeidsmiljøprisen.

Skrevet .

Arbeidsmiljøprisen er blitt etablert for å motivere bedrifter og virksomheter til et systematisk arbeid for å ivareta og utvikle et arbeidsmiljø og en HMS-kultur det er godt å være en del av.   Ryfylkemuseet er regionsmuseum for Ryfylkeregionen med underavdelinger i Forsand, Strand, Hjelmeland, Suldal, Sauda, Finnøy, Rennesøy og Kvitsøy. Hovedavdelingen ligger på Sand. Museet har 18 ansatte i 14,5 årsverk.   I begrunnelsen for årets tildeling heter det blant annet:  

Ryfylkemuseet har gjennom mange år arbeidet systematisk med HMS gjennom planer og i god dialog med de ansatte. Årets prisvinner er klar på at tydelige mål, god struktur og gjennomarbeidde planer med bakgrunn i aktiv involvering av medarbeiderne er det beste grunnlaget for et godt arbeidsmiljø og for å oppnå målbare resultater i HMS-arbeidet.

Prisvinneren har utarbeidet et planverk som gir god oversikt over organiseringen av virksomheten og over ansvars- og oppgavefordelingen. Det er utarbeidet delplanar for ulike arbeidsområder og en rullerende handlingsplan som grunnlag for årsplanar hvor oppgavene blir brutt ned til avdelings- og personnivå. Hver tilsett har slik god oversikt både over helheten i det som foregår i virksomheten, over egne arbeidsoppgaver og over hvem en skal samarbeide med.