Visste du at du må søke om lov til å legge ut flytebrygge, vannledning eller bygge kai. Sjekk denne..

Skrevet .

 – Mange er ikke klar over at tiltak i sjø krever tillatelse etter både plan- og bygningsloven og havne – og farvannsloven, sier forvaltningssjef Heidi S. Nymann i Karmsund Havn.

Tiltak som er planlagt utført i sjø som kan påvirke sikkerheten eller fremkommeligheten i sjøområdene, eksempelvis utlegging av flytebrygger, bygging av kaier, utfylling i sjø, utlegging av vannledninger og annet, er
søknadspliktige.

Disse tiltakene kan ikke iverksettes før man har fått tillatelse fra kommunen etter plan – og bygningsloven, og tillatelse fra Karmsund Havnevesen etter havne – og farvannsloven. I ytterste konsekvens har havnevesenet myndighet til å gi pålegg om å rette eller stanse forhold som er i strid med havne- og farvannsloven, eventuelt også treffe vedtak om tvangsmulkt.

Vi oppfordrer derfor alle om å søke om tiltak i sjø. Saksbehandlingsgebyret er pr. dags dato på 4200 kr pr. søknad. Inneholder en søknad flere tiltak på samme eiendommen, tillegges kr. 2100 i tilleggsgebyr, sier Nymann.