Kunnskapsminister Kristin Halvorsen vil ikke love flere studieplasser til HSH, slik Bente Thorsen hadde håpet på.

Skrevet .

Frp-representanten fra Karmøy stilte spørsmålet til Halvorsen med bakgrunn i det store behovet for ingeniører, som industrien og næringslivet i Haugesundregionen har..

» Høgskolen Stord- Haugesund fikk tildelt fem nye studieplasser i revidert budsjett. Dette er en liten dråpe i havet i forhold til behovet. Dersom HSH skal være i stand til å gi ett bedre tilbud om studieplasser innen teknologifag så må det reduseres på andre fag som det også er stort behov for. Hva vil statsråden gjøre for at HSH kan opprette flere ingeniørstudieplasser uten at disse går på bekostning av andre tilbud?» spurte Thorsen kunnskapsministeren.

Svaret ble som følger: .

«For regjeringen var det viktig å sikre at kvalifiserte søkere til disse utdanningene fikk et tilbud om studieplass. Derfor ble det bevilget midler til å opprette nye studieplasser i Revidert nasjonalbudsjett 2012, og i fordelingen ble det særlig lagt vekt på rekrutteringsgrunnlaget ved institusjonene. God rekruttering er den beste garantien for at studieplasser fylles av godt kvalifiserte studenter.

Blant institusjonene som fikk midler til å øke opptaket denne høsten var Høgskolen Stord/Haugesund (HSH) en av de med svakest søkertall, og høyskolen har hatt en reduksjon i antall registrerte studenter de siste to årene på grunn av utfordringer med rekruttering. Kunnskapsdepartementets vurdering var at søkertallene til teknologiutdanning ved høyskolen ville kunne forsvare et økt opptak i størrelsesorden fem studieplasser, men at et høyere antall ikke ville være rimelig sett opp mot andre institusjoners søkertall innen teknologiske studietilbud.

HSH fikk etter denne vurderingen midler til fem nye strategiske studieplasser innen teknologi. HSH uttalte selv etter tildelingen ble klar, at de var fornøyde og at de nye studieplassene gir en mulighet til å gå videre og møte behovene i industrien og næringslivet både på Haugalandet og i Sunnhordland.

Dette viser institusjonens vilje til å arbeide mot nettopp det målet regjeringen ønsker å oppnå med satsning på økt opptakskapasitet i sektoren. HSH fikk også gjennom budsjettene for 2009 og 2011 midler til å øke opptaket med henholdsvis 50 og 18 nye plasser.

Med de fem nye studieplassene fra 2012 innebærer det at HSH får finansiering for til sammen 132 nye studieplasser når de er fullt utbygd med alle kullene.

Behovene i industrien og næringslivet må også sees i regional og nasjonal sammenheng. Regjeringen har satset på kapasitetsøkning i hele landet, ikke minst innen realfag og teknologi. Fra 2006 til 2016 vil man ha finansiert nesten 4 400 nye studieplasser i ingeniør-, realfag og teknologi og over 7 100 strategiske studieplasser som institusjonene selv kan benytte til å øke opptaket i tråd med egne strategier og nasjonale og regionale behov.

På Vestlandet har institusjoner med godt rekrutteringsgrunnlag i takt med opptrapping av studieplassene mottatt, og vil fortsette å motta, betydelige midler for å sikre kompetanse til landsdelens arbeidsliv. Størst økning i nye studieplasser over statsbudsjettene har Høgskolen i Bergen (HiB) hatt, landets største institusjon innen ingeniørutdanning.

Universitetene i Bergen og Stavanger ligger også høyt i den nasjonale fordelingen av nye studieplasser. Alle statlige og flere private institusjoner på Vestlandet har vært og er en del av denne regjeringens satsning på studieplasser for framtidas arbeidsliv og har som resultat mottatt midler til dette. Jeg vil fortsette å ha oppmerksomheten rettet mot behovet for kompetent arbeidskraft i hele landet.

Min oppfordring til universiteter og høyskoler er å arbeide målrettet videre med rekruttering gjennom utvikling av kvaliteten og relevansen i studietilbudet. I fordelingen av framtidige studieplasser vil søkertall igjen måtte stå helt sentralt for å sikre gode studenter til gode studier.

Slik sikrer vi den kompetansen Norge trenger i framtida.»