Billige boliger er en faktor som trekker folk fra regionen til Haugesund. (Ill.bilde)

Haugesund tiltrekker seg folk med sosiale og økonomiske problemer fra hele regionen. Det er en forklaring på høy ledighet, mener NAV

Skrevet .

I fjor høst ba HN-direktør Egil Severeide om en analyse fra NAV over hvorfor Haugesund over lang tid har toppet arbeidsledighetsstatistikken i Rogaland.

Bakgrunnen var at byen på det tidspunkt ikke bare lå på topp i fylket, men også var den bykommunen i landet med høyest ledighet.

Nå har Truls Nordahl og hans mannskap i NAV Rogaland levert en analyse som ikke uttømmende, men som gir en god dokumentasjon på Haugesunds spesielle situasjon.

Saken ble behørig dekket av NRK i går, både på regionalt og nasjonalt nivå.

 

Her er hovedpunktene:

– Andelen arbeidsledige i Haugesund har de siste 30 årene i vært høyest i Rogaland.

– Haugesund har en meget høy andel med helt ledige med utenlandsk statsborgerskap, og har historisk sett hatt en høy andel med helt ledige utenlandske statsborgere både i økonomiske oppgangs- og nedgangstider.

– Per mars 2016 er 43 prosent av de helt ledige i Haugesund utenlandske statsborgere, og 28 prosent er polske statsborgere.

– Haugesund har i perioden 1.1.2006 – 1.1.2016 hatt en befolkningsvekst på 15 prosent. Dette er den høyeste veksten av alle kommunene på Haugalandet.

– I Rogaland har befolkningsveksten i samme periode vært på 17 prosent. Suldal har i samme periode hatt en nedgang i befolkningen på 6,1 %

– Haugesund tiltrekker seg i stor grad personer med økonomiske og sosiale utfordringer, både fra andre kommuner på Haugalandet og fra Sunnhordaland.

– Haugesund har en høy andel med uførepensjonister, brukere av AAP, sosialstønadsmottakere, samt at det legemeldte sykefraværet er høyere enn gjennomsnittet for Rogaland.

Imidlertid har de andre kommunene på Haugalandet også en høy andel med mottakere av uføretrygd.

Sørfylket har fire byer som på mange måter «fordeler» personer med sosiale og økonomiske utfordringer mellom seg (Stavanger, Sandnes, Bryne og Eigersund). Haugesund tar i stor grad støyten selv.

En medvirkende faktor er de lave boligprisene i deler av Haugesund, heter det i oppsummeringen fra NAV.

Viktig

HN-direktør Egil Severeide er glad for dokumentasjonen, fordi den gir grunnlag for å sette i verk tiltak som er treffende.

– Ordfører Arne Christian Mohn har bedt regjeringen om hjelp, og denne rapporten understreker alvoret. Haugesund er i en særstilling, og får svi fordi byen er den eneste «storbyen» i regionen.

Det ser ikke ut som om byen får kompensert for det. Lave boligpriser  bidrar også til å gjøre det enklere for folk som ikke er i stand til å klare seg selv til å trekke til byen.

Den høye andelen utenlandske arbeidstakere på ledighetslista er opplagt en del av samme problemstilling. De jobber kanskje andre steder i regionen, men bor i Haugesund. Når de blir ledige, er det Haugesund som merker det, sier Severeide.

Han mener det er et legitimt krav å be regjeringen om ekstraordinære midler til prosjekter som kan gi økt sysselsetting, slik  de såkalte «olje-kommunene» har gjort.