HN-direktør Egil Severeide roser fylkespolitikere og ordførere som har klart å få til en utsettelse av regionalplanen for nordfylket.

Skrevet .

Nå skal planen gjennomgås på ny og sluttbehandles innen utgangen av 2016. Det er vi veldig fornøyd med. Planen som den nå forelå, var ikke til å leve med.

 

HN-direktør Egil Severeide er oppriktig glad for meldingen han mottok denne uka. Der ble det bekreftet at det er politisk flertall for å utsette sluttbehandlingen og gjennomgå planforslaget på ny. Vedtaket skal endelig fattes i Fylkestinget senere denne måneden.

 

Næringsforeningen har engasjert seg sterkt i denne saken. Styreleder Rolf Sjursen har sittet i prosjektgruppen for regionalplanen og fulgt den tett gjennom fem år.

–       Det kan høres rart ut at vi vil utsette en plan det har vært jobbet så mye med over så lang tid. Men vi mente tidlig at kursen gikk i feil retning og ropte varsko. Planen ble mer og mer en begrensnings- enn en utviklingsplan for regionen, sier Severeide.

I den avsluttende høringsrunden kom også flere av kommunene i regionen med innsigelser mot planen; først og fremst fordi den har vært for styrende; for mye «skal» og for lite «bør».

Men det endelige forslaget som ble framlagt for Fylkestinget før sommerferien var etter Næringsforeningens mening ikke godt nok, og etter intens lobbyvirksomhet lyktes det å få utsatt saken til møtet nå i oktober.

–       Men alle skjønte at det ble for liten tid til å gjøre de nødvendige endringene. Vi presenterte våre synspunkter for rådmenn og ordførere i begynnelsen av oktober, og i dette møtet bestemte kommunene seg for å be om ny utsettelse til ut i neste år. Gruppelederne i Fylkestinget har nå snakket sammen, og for et par dager siden bekreftet fylkesordfører Janne Johnsen at saken skal behandles neste uke med anbefaling om å utsette sluttbehandlingen til utgangen av 2016, sier Severeide.

Han mener denne saken viser at regional samhandling gir resultater.

–       Her ble en allianse mellom fylkespolitikere, ordførere og næringslivet i regionen avgjørende for at vi får en ny mulighet til å lage en god framtidsplan for areal og transport på Haugalandet, sier Severeide.

 

 

 

Her er ordlyden i uttalelsen fra kommunene i møtet i Karmøy 2. oktober:

 

1. Kommunene anbefaler at sluttbehandlingen av forslaget til regionalplan for Haugalandet utsettes. Fram til ny behandling vil kommunene foreslå at det gjennomføres en gjennomgang av planforslaget slik det nå foreligger.

 

2. Kommunens representanter i den administrative prosjektgruppen som har arbeidet med forslaget til regional plan får i oppgave å vurdere planforslaget på ny. Denne gjennomgangen skal ha fokus på følgende forhold:

 

  • En generell gjennomgang av plandokumentet for å klargjøre og spisse planens hovedmål om å gi regionen et verktøy for å møte de utfordringer regionen som helhet står overfor.
  • Behovet for og hensiktsmessigheten av å ha detaljerte retningslinjer i den regionale planen. I denne sammenheng må behovet ses i relasjonen til kommunenes egne arealplaner med tilhørende bestemmelser.
  • Vurdering av senterstrukturen i planforslaget i forhold til kommunenes faktiske utbyggingsmønster og egne arealplaner.
  • En vurdering av de samlede retningslinjer til planen med tanke på at retningslinjene som hovedregel skal ha en innretning som er råd- og retningsgivende.
  • For å sikre lokal forankring skal prosjektgruppen i de ovennevnte vurderinger legge vekt på høringsuttalelsene til planforslaget fra de enkelte kommunene.

 

2. Det er en forutsetning at arbeidet i prosjektgruppen skjer uten at det gjennomføres nye registreringer og utredninger.