Sterk allianse peker ut retningen for Vestlandet: Fra venstre Harald Minge, Næringsforeningen i Stavangerregionen, Marit Warncke, Bergen Næringsråd, Anne-Grete Sandtorv, Stord Næringsråd og Egil Severeide, Haugesundregionens Næringsforening. (Foto: Bernt Jæger)

Næringsforeningene på Vestlandet vil ha to hovedtraseer øst-vest og E134 må være en av dem. - En milepæl, mener HN-direktøren

Skrevet .

Haugesundsregionens Næringsforening har samlet sine kolleger fra Bergen, Stord og Stavanger til strategimøte under Sildajazzen i Haugesund. Her er utfordringene som denne vekstkraftige aksen står foran, blitt behørig belyst. Infrastruktur står sentralt og HN-direktør Egil Severeide er glad for at møtet munnet ut i en klar støtte til E 134 som en av to hovedtraseer over fjellet.

Vegvesenet jobber nå mede een utredning om hvilken eller hvilke traseer som kommer til å være framtidige hovedfartsårer øst-vest. Bakgrunnen er samferdselsminister Ketil Solvik-Olsens utspill om at han vil ha EN hovedkorridor over fjellet.

– Vi mener EN trase er for lite til å kunne tilfredsstille transportbehovet langs kysten. Vi ønsker to, og enigheten er stor blant næringsforeningene om at den ene må være E134. Det er et godt og klart signal som vi kan ta med oss inn i den videre saksbehandlingen, sier Severeide.

Bakgrunnen for den sterke støtten til E134 er først og fremst den trafikkøkning som forventes når Rogfast står ferdig. Da er det god grunn til å anta at en betydelig del av trafikken fra Stavanger-området som nå går via Sørlandet, kommer til å velge en vintersikker E134 fordi avstanden til Oslo-regionen blir kortere. Hvis E134 velges som en av to hovedferdselsårer, vil det ganske sikkert bli gitt midler til en betydelig opprustning som sikrer kvalitet og sikkerhet. Det betyr mye for næringslivet både øst og vest for vannskillet, sier Severeide.

Her er ordlyden i pressemeldingen som er sendt ut etter møtet mellom næringsforeningene:

 

Næringsforeningene på Vestlandet vil ha garantier for at Hordfast kommer inn i høstens statsbudsjett med oppstart i 2018. Samtidig mener næringslivet at det er behov for to hovedveiforbindelser mellom Vestlandet og Østlandet, og ikke en, som samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen tidligere har fremmet. E134 over Haukeli må være en av hovedforbindelsene.

 

 

Næringsforeningene i Stavanger, Haugesund, Stord og Bergen har i felles møte drøftet utfordringene for næringslivet på Vestlandet. Foreningene representerer over 5000 bedrifter og viktigste sak er å sikre gode og like rammevilkår for næringslivet i landsdelen.

 

Næringsforeningene er enig om at infrastruktur er viktig for å sikre gode og likeverdige rammevilkår for bedriftene på Vestlandet. Gjennom flere 10-år er det jobbet for å få E39 Kyststamveien opp som et nasjonalt budsjett. Dette fikk sin tilslutning i inneværende NTP, og arbeidet med første del, Rogfast, er snart forestående.

 

Næringsforeningene i vest er klar på at neste parsell på strekningen må bli Hordfast. Strekningen Bergen-Stavanger er den mest folketette regionen langs E 39 med en million mennesker. En fullføring av aksen Stavanger – Haugesund – Stord – Bergen må derfor få en naturlig 1.prioritet som første prosjekt etter Rogfast. Derfor må Hordfast inn i neste NTP, og med planleggingsmidler allerede i nasjonalbudsjettet for 2015.

Vestlandet er Norges største verdiskapingsregion og Norges desidert største eksportregion. Derfor er det naturlig at næringslivet her gis gode rammevilkår og sikres raskere tilgang til sine markeder. E39 Stavanger-Bergen er førte skritt i dette arbeidet.

 

Statens vegvesen arbeider for tiden med en KVU for framtidig veiforbindelser mellom Vestlandet og Østlandet. For å sikre en god utvikling av veinettet mener næringsforeningene i vest at det er en forutsetning at øst-vest-forbindelsen knyttes tett opp mot E39.  E39 får økt betydning for hele landet om øst-vest-aksen tar utgangspunkt i den framtidige europaveien langs vestlandskysten.

 

I dag går 1/3 av trafikken øst-vest over Haukeli og 2/3 av trafikken langs de fire øst-vest-veiene ut fra Bergen. Næringsforeningene mener at E134 vil være den selvsagte øst-vest-forbindelsen for den sørligste delen av Vestlandet.

Samtidig er myndighetene pålagt å oppgradere eller bygge ny trasè Bergen-Voss for å oppfylle EU-krav til tunneler. I øst skal det også bygges nye vei og bane Oslo-Hønefoss som en del av Intercityutbyggingen rundt Oslo.

 

Næringsforeningene i vest mener at disse utbyggingene må fullføres med at en av dagens trasèer mellom Voss og Hønefoss også prioriteres som hovedvei i tillegg til E 134.  Næringsforeningene kommer til å spille dette inn til Statens vegvesen i deres pågående KVU-arbeid.