Skuffet over statsrådsvar

01.07.2009
Frps Øyvind Vaksdal er skuffet over at helse- og omsorgsminister Bjarne Håkon Hanssen ikke vil opprioritere luftambulansetjenesten i Helse Fonna-området.

Vaksdal rettet i Stortingets spørretime en henvendelse til statsråden om han ville ta opp med Helse Vest dekningen av luftambulansen i Helse Fonna-området.
- Jeg er skuffet over statsrådens svar, men jeg vil forfølge saken, sier Vaksdal til HN. - Oppdragene i Helse Fonna-området blir i dag utført av helikoptre som er stasjonert i Stavanger og Bergen. Et ambulansehelikopter stasjonert i Haugesund ville redusert utrykningstiden betydelig noe som er en klar fordel når menneskeliv skal reddes. Interkommunalt samarbeide har bidratt til at redningsdykkertjenesten i regionen nå er operativ, og at helikopter stasjonert i Haugesund vil bidra til at dykkere raskt kunne bli fraktet til eventuelle ulykker på sjøen, siere Vaksdal.

Bjarne Håkon Hanssen svarte følgende på Vaksdals spørsmål:
I Helse Fonna betjenes området primært av helikopterbasene i Bergen og Haugesund (her mener statsråden ganske sikekrt Stavanger. red. anm.). Flytiden er ca 17 minutter mellom Stavanger og Haugesund, og ca 30 minutter mellom Bergen og Haugesund. I tillegg er redningshelikoptret ved Sola også en relevant akutt¬medisinsk ressurs, som både er bemannet med lege i tilstedevakt og har 15 minutters responstid.

Det har vært en jevn aktivitetsvekst de siste årene både ved basen i Stavanger og i Bergen, men jeg har fått rapportert at det ikke er noen tydelig økning av samtidighetskonflikter i området, og at samarbeidet mellom helikopterbasene og det medisinske fagmiljøet i Helse Fonna er godt. Som representanten omtaler i sin begrunnelse for spørsmålet, er luftambulansetjenes¬ten en del av de regionale helseforetakenes ansvarsområde, samtidig som at dette er en ressurs som må vurderes og prioriteres i et nasjonalt perspektiv.

Jeg tillater meg derfor å vedlegge et kart som viser basene for luftambulansetjenesten i Norge. Helse Fonna- området dekkes i dag av tre legebemannede helikopterressurser som vurderes som god beredskap i landsmålestokk. Luftambulansetjenesten må også ses opp mot den øvrige akuttmedisinske beredskapen i området. Dette er også nærmere omtalt i svaret til representanten Vaksdal fra tidligere helse- og omsorgsminister Brustad i juni 2008.

I tillegg er jeg også gjort kjent med at styret for Helse Vest RHF har behandlet Plan for prehospitale tjeneseter i Helse Vest, der det er utarbeidet en liste over de mål som i særlig grad skal prioriteres. Ett av punktene på denne listen er å styrke den prehospitale tjenesten i Helse Fonna med en utryknings¬enhet bemannet med anestesilege og ambulansepersonell stasjonert ved Haugesund sykehus.
Vil du motta nyhetsbrev og invitasjoner?
Arrow

Hovedsamarbeidspartnere

Haubo
A.Utvik as
SPV
Karmsund havn
Vassbakk & stol
Sysco
Haugesund sparebank
Haugaland Kraft
Gassco
Dnb
Tveit
Hatteland