Vedtekter

Sist endret ved generalforsamling den 25.06.2020
§ 1 Organisasjon og lokalisering
Næringsforeningen Haugalandet (NH) er en organisasjon for næringslivet i Haugalands- og Sunnhordlands regionen, og er lokalisert i Haugesund.

§ 2 Formål
Næringsforeningen Haugalandet sitt formål er å arbeide for næringslivets interesser overfor myndigheter og publikum for å skape best mulig rammebetingelser for det lokale næringslivet.
NH sin overordnede målsetting er å være pådriver og initiativtaker i forhold til viktige næringsspørsmål i regionen, og å arbeide for et aktivt næringsliv innenfor alle bransjer på Haugalandet.
Herunder ved følgende tiltak:
• aktivt bidra til positiv markedsføring av regionen og medlemmene.
• akape møteplasser som, basert på medlemmenes behov, gir kompetanseutvikling og økt samarbeid mellom medlemmene.
• delta i utvalg eller komiteer som fremmer næringspolitiske interesser.
• ivareta handelskammerfunksjon for Haugesundregionen.

§ 3 Medlemskap
Som medlemmer kan opptas næringsbedrifter og organisasjoner innenfor handel, håndverk, industri, service, tjenesteytende virksomheter og annet. Disse medlemmer er stemmeberettigede, og regnes som aktive medlemmer. Under ett medlemskap kan det registreres flere medarbeidere som alle kan utøve medlemsrettigheter. Stemmeretten begrenses oppad til det antall kontaktpersoner en bedrift kan ha i henhold til den kontingentsats som det betales for, dog begrenset oppad til 10 stemmer per bedrift eller organisasjon. Selvstendige økonomiske og juridiske enheter skal ha separate medlemskap. Assosiert medlemskap kan gis til offentlige institusjoner/forvaltningsbedrifter, enkeltpersoner med interesse for næringsvirksomhet, æresmedlemmer, studenter og foreninger som ikke innfrir kriterier for medlemskap nevnt under foregående ledd. Dette medlemskapet gir rettigheter som ved vanlig medlemskap med unntak av stemmeberettigelse ved generalforsamling. Styret utarbeider nærmere retningslinjer for denne type medlemskap.

Medlemmene skal være representert ved daglig leder eller annen person med fullmakt fra styret/daglig leder.

§ 4 Styret og styrets sammensetning
NH ledes av et styre på inntil 10 medlemmer, som alle velges av generalforsamlingen. Leder og nestleder velges ved særskilt valg for to års virksomhet av gangen. Styremedlemmene velges med en funksjonsperiode på to år. Gjenvalg kan finne sted.

Styret velges blant foreningens aktive, stemmeberettigede medlemmer. Styret skal være representert med personer fra forskjellige bransjer, medlemsorganisasjoner og geografisk plassering. Det forutsettes at valgkomiteen i sitt arbeid på best mulig måte skal ivareta både fornyelse og kontinuitet i styret.

§ 5 Styrets virksomhet
Styret avholder møter når styreleder finner det nødvendig, eller når minst to styremedlemmer krever det.

Styret er beslutningsdyktig når minst halvparten av de aktive medlemmene er til stede. Når ikke annet er bestemt i vedtektene, fattes alle beslutninger med alminnelig flertall. Ved stemmelikhet, har fungerende styreleder dobbeltstemme.

Styret har besluttende og bevilgende myndighet på vegne av foreningen med mindre annet er bestemt i vedtektene. Styret kan delegere deler av sin myndighet til administrasjonen eller andre organer i foreningen.

Det skal føres protokoll fra styremøter og generalforsamlinger.
Styret ansetter daglig leder i foreningen.

§ 6 Generalforsamling (årsmøtet)
Generalforsamling er foreningens høyeste organ og myndighet. Den består av foreningens aktive medlemmer. Assosierte medlemmer har møte- tale- og forslagsrett men ikke stemmerett.

Ordinær generalforsamling avholdes hvert år innen den 30. april. Innkalling foretas av styret med minst 14 dagers skriftlig varsel til foreningens medlemmer. Samtidig med innkallelse meddeles hvilke saker som foreligger til behandling. Kun saker som er nevnt i innkallingen kan behandles på generalforsamling.

Samtlige fremmøtte aktive medlemmer har stemmerett på generalforsamling.

Hvor annet ikke er bestemt i vedtektene, fattes beslutning med alminnelig flertall. I tilfelle stemmelikhet foretas omstemming. Foreligger stemmelikhet ved andre gangs avstemming avgjøres saken ved loddtrekning.

§ 7 Generalforsamlingens oppgaver
Ved ordinær generalforsamling skal følgende behandles:
• styrets beretning om foreningens virksomhet, det foregående års reviderte regnskaper og revisors beretning. Videre presenteres budsjett samt at medlemskontingent forelegges og godkjennes endelig av generalforsamlingen.
• medlemskontingenten justeres i takt med den årlige prisstigningen basert på SSBs prisindikator- KPI-JAE (KPI justert for avgiftsendringer og ekskludert energivarer). Endringer utover dette fastsettes av generalforsamlingen.
• valg av foreningens leder, nestleder og styremedlemmer etter endt funksjonstid, samt valg av medlemmer til foreningens valgkomité.
• alle saker som er forelagt av styret. Saker som et medlem vil ha inn for generalforsamlingen til avgjørelse, må være innsendt til styret minst en måned før generalforsamlingen.
• alle saker som binder foreningen ut over foregående års budsjetter så som låneopptak, panteheftelser, salg av fast eiendom og festeavtaler av lang varighet.

§ 8 Ekstraordinær generalforsamling
Ekstraordinær generalforsamling kan innkalles etter beslutning av styret, eller når minst 1/10 av de aktive medlemmer fremsetter skriftlig krav herom. For øvrig gjelder de samme bestemmelser som for ordinær generalforsamling. Ekstraordinær generalforsamling har samme myndighet som den ordinære.

§ 9 Valgkomite
NH skal ha en valgkomite som ovenfor generalforsamlingen skal foreslå kandidater til foreningens styre. Valgkomiteen skal bestå av tre medlemmer, herunder dens leder som
velges av Generalforsamling. Disse funksjoner velges for to år av gangen. Dersom vervet for et medlem av valgkomiteen opphører før funksjonstiden er ute, kan valg av nytt medlem utsettes til neste ordinære generalforsamling. Dersom leders verv opphører før funksjonstiden er ute, velger komiteen blant sine medlemmer en ny leder som fungere inntil neste generalforsamling.

Minst ett av medlemmene skal tre ut annethvert år. Gjenvalg kan for øvrig finne sted. Forslag på medlemmer til komiteen fremmes av styret overfor generalforsamlingen. Valgkomiteens styrekandidatforslag skal tilstrebe bredest mulig representasjon fra de medlemmer og medlemsorganisasjoner foreningen representerer.

Det er valgkomiteens oppgave å ha dialog med sittende styremedlemmer om de er åpne for gjenvalg eller ikke, samt ta kontakt med eventuelle nye styrekandidater.

Styrets leder og administrerende direktør skal, uten å ha stemmerett, innkalles til minst ett møte med valgkomiteen før den avgir sin endelige innstilling.

§ 10 Utvalg
For å fremme foreningen formål og målsetting kan styret opprette utvalg innenfor avgrensede fag- bransje- eller saksområder. Slike utvalg kan være av permanent karakter eller være etablert for kortsiktige, prosjektorienterte oppgaver eller formål. Utvalget får sitt mandat og sine økonomiske rammer fra styret, og har en rådgivende rolle i forhold til styret.

§ 11 Medlemskap eller representasjon i offentlige utvalg eller andre organisasjoner
Foreningen har som ett av sine formål å ivareta sine medlemmers interesser ved aktivt å være med i offentlige utvalg eller komiteer.

Det er styrets og administrasjonens plikt å sørge for at denne representasjonen blir ivaretatt og utnevner representanter til slike verv. Alle medlemmer kan og bør, etter anmodning fra styret, påta seg slike representasjonsoppgaver. Representantene har plikt til skriftlig å rapportere til styret om sin virksomhet i god tid før generalforsamlingen slik at virksomheten kan medtas i styrets årsberetning. På anmodning skal også representantene innkalles og rapportere til styret på ordinære styremøter og medlemsmøter.

§ 12 Kontingent
Medlemskontingenten justeres i takt med den årlige prisstigningen basert på SSBs prisindikator – KPI-JAE (KPI justert for avgiftsendringer og ekskludert energivarer). Endringer utover dette fastsettes i generalforsamling.
Medlemskontingent er fastsatt i følgende hovedkategorier:
a. Aktive medlemmer
Virksomheter med 0–3 årsverk
Virksomheter med 4–9 årsverk
Virksomheter med 10–19 årsverk
Virksomheter med 20–39 årsverk
Virksomheter med 40–59 årsverk
Virksomheter med 60–79 årsverk
Virksomheter over 80 årsverk
b. Medlemsorganisasjoner
c. Assosierte medlemmer
Medlemskontingent innkreves av administrasjonen v/daglig leder.
Kontingenten løper fra den 1.1. til 31.12 av hvert kalenderår.

§ 13 Medlemmenes plikter
Medlemmer plikter å overholde beslutninger fattet av styret eller generalforsamling.

§ 14 Utmeldelse og eksklusjon
Utmeldelse må skje skriftlig til administrasjonen innen den 1.12 for at en skal være fritatt fra kontingent i påfølgende kalenderår. Utmeldingen trer da i kraft fra førstkommende årsskifte.
Ved alvorlig brudd på foreningens beslutninger eller de etiske prinsipper foreningen søker å ivareta, har styret anledning til å suspendere og ekskludere medlemmer.
Dersom et medlem kreves utelukket av foreningen, skjer det ved skriftlig begrunnet henvendelse til styret. Styret kan også reise sak om eksklusjon. Styret skal ved slike saker varsle og innhente uttalelse fra det aktuelle medlem, før det fattes vedtak om eksklusjon.
Vedtaket skal begrunnes skriftlig.
Medlemmet kan innen 3 uker anke avgjørelsen inn for generalforsamlingen, som avgjør saken med alminnelig flertall.
Gjelder saken et styremedlem skal saken behandles og vedtak fattes i generalforsamling.

§ 15 Vedtektsendring
Forandringer i eller tillegg til vedtektene kan kun besluttes på generalforsamling. Forslag må kunngjøres for medlemmene minst en måned før avholdelse.
Til gyldig beslutning kreves minst 2/3 flertall av de tilstedeværende stemmeberettigede medlemmer.

§ 16 Oppløsning eller fusjon
Forslag om oppløsning kan fremsettes av styret eller minst 50 av foreningens medlemmer.
Slike forslag skal være skriftlige og begrunnede og skal sendes foreningens medlemmer minst 1 måned før innkalling til første ordinære generalforsamling hvor forslaget skal behandles. Endelig avgjørelse treffes på etterfølgende ekstraordinær generalforsamling, som innkalles med én måneds varsel.
Forslag om å inngå fusjon eller lignende med annen næringsorganisasjon med tilsvarende formål behandles etter reglene i denne bestemmelse.
For gyldig vedtak kreves minst 3⁄4 av de avgitte stemmer i hver av de to generalforsamlingene.
Overtagelse av andre foreninger som driver sin virksomhet innenfor formålsparagrafen i disse vedtekter, men som ikke medfører vedtektsendringer, kan gjennomføres ved styrebeslutning.
En generalforsamling kan ikke fatte gyldige vedtak om oppløsning med mindre det er mer enn 50 stemmeberettigede medlemmer til stede.
Dersom det ved foreningens oppløsning skulle foreligge formue, skal generalforsamlingen treffe beslutning om anvendelse av denne, til andre foreninger, institusjoner eller tiltak som samsvarer med foreningens formål.

§ 17 Ikrafttreden
Eldre vedtekter oppheves straks ved senere vedtektsendringer.
Disse vedtekter trer i kraft straks etter ordinær generalforsamling i 2020.
Vil du motta nyhetsbrev og invitasjoner?
Arrow

Hovedsamarbeidspartnere

SPV
Karmsund havn
Vassbakk & stol
Haugesund sparebank
Haugaland Kraft
Gassco
Dnb
Hatteland
A. Utvik
Sparebank 1 SR-bank
Hydro
Eurojuris Haugesund