Vedtekter

Vedtatt på ekstraordinær generalforsamling i Haugaland Industriforening og Haugaland Næringsutvikling oktober 2001 . I 2007 ble navnet endret til Haugesundregionens Næringsforening. I generalforsamling 19.april 2012 ble det foretatt endringer av vedtektenes § 3, 7, 9, 14 og 15. I generalforsamling 2013 ble vedtektenes § 7a endret. I generalforsamling 2015 ble vedtektenes § 7b endret. I generalforsamling 26. april 2017 ble vedtektenes § 2 og § 12 endret. På ekstraordinær generalforsamling 25. januar 2018 ble navnet endret til Næringsforeningen Haugalandet.

§ 1 ORGANISASJON

Næringsforeningen Haugalandet (NH) er en organisasjon for bedrifter, næringsorganisasjoner og enkeltpersoner på Haugalandet.

§ 2 FORMÅL

Næringsforeningen Haugalandets formål er å:

· arbeide iherdig for næringslivets interesse overfor myndigheter og publikum for å skape best mulig rammebetingelser for videre utvikling av det lokale næringsliv.

· aktivt bidra til positiv markedsføring av regionen og medlemmene.

· skape møteplasser som basert på medlemmenes behov gir kompetanseutvikling og økt samarbeid mellom medlemmene

· Ivareta handelskammerfunksjon for Haugesundregionen.

§ 3 STYRET

Næringsforeningen Haugalandet ledes av et styre på 10 medlemmer som velges av generalforsamlingen. Leder og nestleder velges ved særskilt valg for 2 år om gangen. Styremedlemmer velges for 2 år av gangen.
Styret skal være representert med personer fra forskjellige bransjegrupper, grupperinger og medlemsorganisasjoner. I styret kan kun sitte representanter fra medlemmer som er stemmeberettiget. Det forutsettes at valgkomiteen i sitt
arbeid på best mulig måte ivaretar kontinuitet i styret. (Endret generalforsamling 2014)

§ 4 STYRETS OPPGAVER

Styret avgjør alle saker som ikke etter lovene er henlagt til medlemsmøte eller generalforsamling. Styret bestemmer selv sin forretningsorden. Det er beslutningsdyktig når minst 4 medlemmer er til stede – en av disse skal være leder eller nestleder. Styrets avgjørelser treffes med alminnelig flertall. I tilfelle av stemmelikhet gir formannens stemme utslag. I tilfelle av dissens, kan mindretallet forlange saken forelagt for medlemsmøte. Styret leder foreningens daglige drift, men kan også delegere oppgaver til arbeidsutvalg/sekretariat. Styret ansetter og ev. sier opp lønnede funksjonærer og fastsetter deres lønn. Styret påser at lovene overholdes, at det opprettes ansettelsesavtaler, kontrollerer de ansatte funksjonærer og anviser regninger til utbetaling. Styret kan delegere ansvar for anvisning til leder eller daglig leder.

§ 5 MEDLEMSMØTER

a. Medlemsmøter avholdes i henhold til styrets program og/eller beslutning, eller når minst 1/10 av foreningens aktive stemmeberettigede medlemmer innsender skriftlig anmodning til styret.
b. I møtene refererer leder de saker som etter styrets mening har interesse for medlemmene og som har vært behandlet i styret siden sist medlemsmøte.
c. Medlemsmøtene rådgir styret i de saker som styret forelegger medlemsmøtet og som i lovene ikke er henlagt til generalforsamlingen.
d. På medlemsmøtene holdes foredrag med diskusjoner om aktuelle emner for næringslivet.
e. I medlemsmøtene har et hvert medlem rett til å søke opplysninger om eller gjøre bemerkninger til foreningens forhold og anliggender.

§ 6 GENERALFORSAMLING

Generalforsamlingen er den høyeste myndighet i foreningens anliggender. Den gir, opphever og forandrer foreningens lover. Generalforsamling består av foreningens aktive medlemmer. Passive medlemmer har møte-, tale- og forslagsrett.
Ordinær generalforsamling avholdes hvert år innen 30 april. Innkallelse foretas av styret med 14 dagers varsel og skjer ved skriftlig innkallelse til medlemmene. Samtidig med innkallelse meddeles hvilke saker som foreligger til behandling. Hvor intet annet er bestemt, fattes beslutning med alminnelig flertall. I tilfelle stemmelikhet foretas omstemming. Er det likt ved andre gangs avstemming avgjøres saken ved loddtrekning.

§ 7 GENERALFORSAMLINGENS OPPGAVER

På den ordinære generalforsamling:
a. behandles styrets beretning om foreningens virksomhet, det foregående års reviderte regnskaper og revisors beretning. Videre presenteres budsjett samt at medlemskontingent forelegges og godkjennes endelig av generalforsamlingen. (endret generalforsamling 2013)

b. medlemskontingenten justeres i takt med den årlige prisstigningen basert på SSBs prisindikator- KPI-JAE (KPI justert for avgiftsendringer og ekskludert energivarer). Endringer utover dette fastsettes av generalforsamlingen. (endret 2015)
c. foretas valg på foreningens leder, nestleder og styremedlemmer etter endt funksjonstid, samt på medlemmer til foreningens valgkomité.
d. avgjøres alle saker som er forelagt av styret. Saker som ett medlem vil ha inn for generalforsamlingen til avgjørelse, må være innsendt til styret minst en måned før generalforsamlingen.
e. avgjøres alle saker som binder foreningen ut over foregående års budsjetter så som låneopptak, panteheftelser, salg av fast eiendom og festeavtaler av lang varighet.

§ 8 EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

Ekstraordinær generalforsamling innkalles etter beslutning av styret, eller når minst 1/10 av de aktive medlemmer fremsetter skriftlig krav herom. For øvrig gjelder de samme bestemmelser som for ordinær generalforsamling. Ekstraordinær generalforsamling har samme myndighet som den ordinære.

§ 9 UTVALG OG KOMITÉER

a) Overensstemmende med foreningens virksomhet og formål, kan styret opprette utvalg innenfor avgrensede fag-, bransje- eller saksområder. Slike utvalg kan enten ha permanent karakter eller være opprettet for kortsiktige, prosjektorienterte oppgaver eller formål. Utvalgene har rådgivende oppgaver i forhold til styret.
b) Valgkomiteen skal overfor generalforsamlingen foreslå kandidater til foreningens styre. Valgkomiteen består av 3 medlemmer, herunder dens leder, som velges på Generalforsamlingen. Disse velges for 2 år om gangen.
Dersom vervet for et medlem av valgkomiteen opphører før funksjonstiden er ute, kan valg av nytt medlem utstå til neste ordinære generalforsamling.

Dersom leders verv opphører før funksjonstiden er ute, velger komiteen blant sine medlemmer en ny leder som fungerer til neste generalforsamling. Minst ett av komitémedlemmene skal tre ut annethvert år. Gjenvalg kan finne sted. Forslag på medlemmer til valgkomiteen fremmes av styret overfor årsmøtet.
Valgkomiteens styrekandidatforslag skal tilstrebe best mulig representasjon fra de medlemmer og medlemsorganisasjoner en representerer. Medlemsorganisasjonen skal til enhver tid være representert med minimum en styrerepresentant. Vervet skal roteres mellom organisasjonene. Utvelgelsen av representanter skal skje i samråd med styreleder i vedkommende medlemsorganisasjon, men valgkomiteen foretar den endelige innstilling basert på helheten i styret.
Det er valgkomiteens oppgave å kommunisere med sittende styremedlemmer om de er åpne for gjenvalg eller ikke, samt kommunisere med eventuelt nye styrekandidater.

Styrets leder og administrerende direktør skal, uten å ha stemmerett, innkalles til minst ett møte med valgkomiteen før den avgir sin endelige innstilling.

 

§10 MEDLEMSKAP ELLER REPRESENTASJON I OFFENTLIGE UTVALG ELLER ANDRE ORGANISASJONER.

Foreningen har som ett av sine formål å ivareta sine medlemmers interesser ved aktivt å være med i offentlige utvalg eller komiteer. Det er styrets plikt å sørge for at denne representasjonen blir ivaretatt og utnevner representanter til slike verv. Alle medlemmer kan og bør, etter anmodning fra styret, påta seg slike representasjonsoppgaver.

Representantene har plikt til skriftlig å rapportere til styret om sin virksomhet i god tid før generalforsamlingen slik at virksomheten kan medtas i styrets årsberetning. På anmodning skal også representantene innkalles og rapportere til styret på ordinære styremøter og medlemsmøter.

§ 11 MEDLEMMER

Næringsbedrifter, organisasjoner og enkeltpersoner kan bli medlem i foreningen. Bedriftene skal være representert ved bedriftens daglige leder eller annet medlem av bedriftens øverste ledelse. Organisasjoner er representert med styreformann eller annen valgt person fra styret. I tillegg til dette stemmeberettigede medlemskap, gir foreningen adgang til personlig, ikke stemmeberettiget medlemskap for aktive og passive medlemmer som beskrevet nedenfor.
1. Aktive, stemmeberettigede medlemmer, bedrifter og næringsorganisasjoner i tilknytning til næringslivet kan opptas som stemmeberettigede medlemmer i foreningen. I foreningens medlemsfortegnelse skal medlemsbedriftene/organisasjonene registreres ved sitt registrerte firma-/organisasjonsnavn, sammen med navn og stilling på den leder som representerer bedriftens stemmeberettigede medlemskap. Hver medlemsbedrift og hver medlemsorganisasjon har en stemme hver. Medlemsfortegnelsen kan også redigeres i henhold til faggrupper, laug eller eventuelle bransjeforeninger.
2. Ikke stemmeberettigede medlemmer

a. andre personer som representerer forskjellige funksjoner og ansvarsområder innenfor de bedrifter og organisasjoner som innehar bedriftsmedlemskap i henhold til punkt 1.

b. mennesker med personlig medlemskap, som vitenskapsmenn og forskere, lærere innenfor yrkes- og tekniske skoler, personer fra offentlig og kommunal forvaltning etc.

c. personlige medlemmer som tidligere har vært tilsluttet foreningen og som har gått av ved oppnådd aldersgrense eller gått over i annen stilling.

 

3. Æresmedlemmer og hederstegn. Som æresmedlemmer kan opptas personer som har gjort en særlig innsats innenfor foreningens virksomhet eller på andre områder utmerket seg til gavn for næringslivets fremme i distriktet. Æresmedlemmer utnevnes av styret. Vedtak om æresmedlemskap skal gjøres enstemmig. Hederstegn kan tildeles personer har utført et arbeid av særlig verdi for foreningen og har ivaretatt de felles interesser den representerer, både innad og utad.

§ 12 MEDLEMSKAP OG KONTINGENT

Medlemskap skal normalt erverves gjennom søknad til foreningens styre som avgjør hvor vidt vedkommende kan opptas og treffer beslutning om hvilken medlemskategori vedkommende skal henføres til. Medlemskap kan også oppnås ved aktiv verving fra foreningens side gjennom styret eller spesielle utvalg. Medlemskontingenten justeres i takt med den årlige prisstigningen basert på SSBs prisindikator – KPI-JAE (KPI justert for avgiftsendringer og ekskludert energivarer). Endringer utover dette fastsettes i generalforsamlingen. Medlemskontingent er fastsatt i følgende hovedkategorier:

a. Bedrifter
Bedrifter med 0–3 ansatte
Bedrifter 4–9 ansatte
Bedrifter 10–19 ansatte
Bedrifter 20–39 ansatte
Bedrfiter 40–59 ansatte
Bedrifter 60–79 ansatte
Bedrifter over 80 ansatte
b. Organisasjoner
c. Ikke stemmeberettigede medlemmer

Æresmedlemmer er fritatt for kontingent og foreningens daglige leder er ansvarlig for å holde medlemskartoteket for disse medlemmer à jour. Medlemskontingent innkreves av foreningens daglige leder.

Medlemskontingenten løper fra 1.1. til 31.12. i hvert kalenderår. Gyldig utmelding med virkning fra 1.1. må være foreningen i hende innen 1.12. for at en skal være fritatt kontingent i det kommende kalenderår.

§ 13 MEDLEMMENES PLIKTER

Medlemmer plikter å overholde foreningens lover og andre beslutninger av styret eller generalforsamling. Ved alvorlig brudd på foreningens lover eller de etiske prinsipper foreningen søker å ivareta, har styret anledning til suspendere medlemmer. Utmeldelse skjer skriftlig til styret.

§ 14 FORENINGENS OPPLØSNING

Det skal ikke finne sted utdeling til medlemmene av foreningens eventuelle økonomiske overskudd eller opptjente egenkapital.
Hvis Næringsforeningens Haugalandets antall av aktive medlemmer synker under 50, kan oppløsning skje på en generalforsamling, etter at forslag derom minst 3 måneder tidligere er blitt kunngjort for medlemmene. Til gyldig beslutning om foreningens oppløsning kreves at ¾ av de tilstedeværende medlemmer stemmer for dette.Dersom foreningen besluttes oppløst, skal nettoformuen gå til formål som er beslektet med foreningens egne formål, eventuelt til andre ideelle formål, slik generalforsamlingen gjør vedtak. (Endret generalforsamling 2012)

§ 15 LOVFORANDRINGER

Forandringer i eller tillegg til lovene kan kun besluttes på generalforsamling (ordinær eller ekstraordinær), og forslag må kunngjøres for medlemmene minst en måned før dens avholdelse. Til gyldig beslutning kreves minst 2/3 flertall av de tilstedeværende medlemmer.

§ 16 LOVENS IKRAFTTREDEN

Disse lover trer i kraft straks etter ekstraordinær generalforsamling i 2001. Fram til ordinær generalforsamling i 2002 gjennomføres en overgangsordning. Eldre lover oppheves.