Mental helse i en krisetid

04.04.2021
Dida Hauge - HMS sykepleier og Avdelingsleder, Medico dinHMS
Les månedens synspunkt om mental helse
Som bedriftshelsetjeneste, opplever vi at behovet for bistand til psykososiale utfor-dringer på arbeidsplassen har økt siden pandemien inntraff. Vi opplever mer enn noen gang å være en viktig støttespiller for våre kunder.

For flertallet av oss er arbeidsdagen vanligvis relativt rutinepreget, noe som gir oss trygghet i arbeidet. Arbeidsoppgaver og verktøy er kjent og lett tilgjengelig. Rutiner er med på å gi oss forutsigbarhet og følelse av kontroll over egen arbeidssituasjon og gjør oss bedre rustet til å takle arbeidsut-fordringer. Når denne forutsigbarheten forsvinner, som nå grunnet usikre tider og pande-mi, blir mange utrygge. Risikobildet med permitteringer, nedbemanninger, endring i arbeidsoppgaver og tap av kontroll, kan føre til økt risiko for sykefravær og uførhet og mentale helseplager.

Flere sitter nå på hjemmekontor. For noen fungerer det bra. De opplever ro og økt produktivitet, og trives godt med en slik jobbhverdag. Andre opplever den nye arbeidshverdagen som krevende og de savner den sosiale og moralske støtten fra kolleger; Den lille kaffekoppen på nabo-kontoret, «small talk» i lunsjen, anerkjen-nelse og en klapp på skulderen. Motivasjonen går ned og følelsen av stagnasjon øker. Dette betyr mer for vår trivsel enn vi kanskje har vært bevisst på tidligere, tror jeg.

Den nye hverdagen har for mange medført et økt behov for trygghet. Ansatte trenger en leder som ser den enkeltes behov, føl-ger den enkelte tettere opp og er bevisst på at de som var sårbare av ulike årsaker før pandemien, nå kan slite mer enn tidligere. Balansen mellom arbeid og fritid, som fra før er en kilde til negativt stress, forstyrres nok mer av hjemmekontor. Det kan være vanskeligere å skru av, dersom kontoret er midt i stuen og reisetiden en sparer blir spist opp av lengre arbeidsdager. Både le-der og ansatte må være bevisst på dette og at noen kan trenge hjelp til å sette grenser.

Det kan dermed være viktig å ha økt fokus på: Å sette opp faste, virtuelle møter som sosial arena, en felles lunsj eller en ufor-mell kaffekopp.Å feire de små bragder i hverdagen, gi hverandre positive tilbakemeldinger.Dersom mulig, å dele ansatte inn i ko-horter, for dermed å øke muligheter for fleksibilitet – og en snev av normalen - da håndterer en bedre tiden på hjemmekontor. Vær tilstedeværende som leder, sikre seg at alle blir sett og hørt på virtuelle møter, hold egne ukentlige teamsmøter med an-satte, der de bestemmer dagsorden.

Behovet for informasjon og tilbakemel-dinger øker med uforutsigbarheten. Hold teamet oppdaterte, motiverte og planlegg positive ting frem i tid så alle har milepæler å se frem til. Mikropauser, f.eks. 5 min telefonkaffe med en kollega, er viktig - både mentalt og fysisk. Legg inn walk and talk-møte ute, for å få et avbrekk. Våg å be om hjelp dersom du kjenner at situasjonen blir vanskelig å håndtere.Jeg tror det i krisetid er bedre for vår men-tale helse å flytte på planer enn å avlyse dem. Det er sunt å ha noe å se frem til. Det gjelder både privat og på jobb.

I krevende tider må vi fremheve og ta vare på de små gledene i livet.
Jobb & næring
Vil du motta nyhetsbrev og invitasjoner?
Arrow

Hovedsamarbeidspartnere

SPV
Karmsund havn
Vassbakk & stol
Haugesund sparebank
Haugaland Kraft
Gassco
Dnb
Hatteland
A. Utvik
Sparebank 1 SR-bank
Hydro
Eurojuris Haugesund