Yrkesaktiviteten blant dem over 60 år øker.Ett av målene med pensjonsreformen ser ut til å bli oppfylt.

Skrevet .

 

En annen trend i arbeidsmarkedet er at stadig flere kvinner har en heltidsjobb. Samtidig er det fortsatt mange som er midlertidig ansatt, 200 000 personer i 2013, og det gjelder for flere kvinner enn menn, melder SSB.

Under halvparten av dem som jobbet midlertidig høsten 2012, var i fast jobb året etter.

Andelen av befolkningen i alderen 15-74 år som er med i arbeidsstyrken, det vil si summen av de sysselsatte og de arbeidsledige, gikk ned med 2,7 prosentpoeng fra 2008 til 2013.

Nedgangen skjedde både blant menn og kvinner, men ikke i gruppen over 55 år. I alderen 60-64 år var det en økning i yrkesaktiviteten.

En vesentlig del av pensjonsreformen fra 2011 gikk nettopp ut på at man skal kunne fortsette i jobb selv etter at man har begynt å ta ut alderspensjon fra 62 år eller over.

En medvirkende faktor til økt sysselsetting blant de eldre kan også være  det økte utdanningsnivået i befolkningen.

Flere kvinner på heltid

I flere tiår har trenden vært at stadig flere kvinner arbeider heltid. I 2013 hadde 60 prosent av de sysselsatte kvinnene en heltidsjobb.

Til sammenligning var heltidsandelen i 1990 på 52 prosent. I samme tidsrom har andelen av de sysselsatte kvinnene med kort deltid, det vil si under 20 timer i uka, gått ned fra 23 til 17 prosent.

Samtidig er en stadig økende andel av kvinnene i alderen 15-74 år blitt yrkes­aktive, fra 62 prosent i 1990 til 68 prosent  i 2013.

I 1972, da arbeidskraft­undersøkelsene til Statistisk sentralbyrå (AKU) startet opp, var arbeidsstyrkeprosenten på 45 prosent.

Da var differansen mellom kvinners og menns yrkesfrekvens på 33 prosentpoeng, mens den i 2013 var på bare 5,5 prosentpoeng.

Etter århundreskiftet har det imidlertid ikke vært noen økning i kvinners yrkesdeltaking samlet   sett, mens den sank noe for menn.

ssb statistikk