Garantikonsortiet ble fulltegnet på to dager. Haugesund Sparebank traff blink hos investorene.

Skrevet .

Styret i Haugesund Sparebank vedtok i mars å starte en prosess for å etablere et garantikonsortium på inntil 131,25 millioner kroner (emisjonsbeløp 125 millioner, samt overkurs i emisjonen). Garantikonsortiumet er en del av prosessen knyttet til at banken ønsker å utstede egenkapitalbevis for inntil 125 millioner kroner.

 

Det planlegges utstedt 1 250 000 egenkapitalbevis hvert pålydende NOK 100 og til tegningskurs 105, heter det i en pressmelding fra banken.

Det er etablert et garantikonsortium på NOK 131,25 millioner som sikrer fulltegning av emisjonen. Garantikonsortiet ble fulltegnet to dager etter tegningsstart og banken har derfor valgt å avslutte tegningsperioden den 7. april 2016.

 

Tegningsperioden i emisjonen er planlagt å løpe fra 23. mai til 10. juni 2016. Forslaget om utstedelse av egenkapitalbevis vil bli lagt frem for behandling i bankens forstanderskap den 2. mai 2016. Gjennomføringen av emisjonen er betinget nødvendige vedtak i styret og forstanderskapet, samt godkjennelser fra Finanstilsynet.

 

Emisjon av egenkapitalbevis er et ledd i å styrke bankens egenkapital og rene kjernekapital. Pr. 31.12.2015 var bankens rene kjernekapital 15,32%. Kjernekapital utgjorde pr. samme tidspunkt 17,47% og den ansvarlige kapital utgjorde 19,91%. Styret ser også emisjonen som et positivt bidrag til å øke det lokale engasjementet rundt banken og ønsker samtidig å la lokale privatpersoner og bedrifter i markedsområdet få mulighet til å ta del i bankens verdiskapning.

 

Haugesund Sparebank har engasjert Norne Securities AS som tilrettelegger og Advokatfirmaet Selmer DA som juridisk rådgiver for prosessen.