PDS Protek har satt igang en prosess med å få regulert et 1000 mål stort område på Førland-Saltveit i Haugesund. Kart: Norkart

I dette området regulerer PDS Protek plass til 300 boliger.

Skrevet .

Arkitektavdelingen i PDS Protek kan på vegne av grunneierne presentere skisse for utvikling av området på Førland-Saltveit i Haugesund.

Forslaget inkluderer boligbygging, offentlige formål, infrastruktur, lekeplasser og friluftsområder. Forslagstiller har laget en foreløpig kapasitetsvurdering på cirka 300 nye boliger og planområdet er på cirka 1000 mål. Førland-Saltveit området tiltenkes lavhusbebyggelse med store innslag av lys og luft. Nord i planområdet mot Saltveit skole reguleres arealer til parkformål for lek og rekreasjon, heter det i en pressemelding fra selskapet.

Ifølge PDS Protek stimulerer forslaget til befolkningsvekst ved en familievennlig bydel som styrker eksisterende lokalsamfunn med barnehage og skole på Saltveit. Forslaget krever infrastruktur som i stor grad kan bygges i privat regi uten å båndlegge kommunens ressurser. Statens Vegvesen skal bygge ny fylkesveg 47 med gang og sykkelveg. Kollektivtilbudet Haugesund-Sveio forsterkes ved økt bosetning langs kollektivaksen, skriver PDS Protek i en pressemelding gjengitt i byggeindustrien.no.
Det pågår regulering av Fagerheim hvor kommunen foreslår å bygge ned kommunens eneste drivverdige jordbruk og store arealer dyrka mark. Nabokommunene jobber parallelt med regulering av store områder som skal huse tusenvis av innbyggere og trekke tyngdepunktet videre mot sør.

For Haugesund sentrum, næringsområdene på Kvala, og utvikling av nordre bydel er det positivt med økt etablering på Førland-Saltveit. Området er lett tilgjengelig og i relativt kort avstand til byen, står det i pressemeldingen.

Forslagstiller fremmer nå søknad om oppstart konsekvensutredning for Førland-Saltveit og områderegulering til Haugesund Kommune.

Det er mulig å gjennomføre områderegulering som privat-offentlig samarbeid som det første i sitt slag på Haugalandet, skriver PDS Protek.