Innovasjonsgraden i norsk næringsliv faller, viser tall fra SSB. I reiselivsnæringen er den lav sammenlignet med annet næringsliv.

Skrevet .

Andelen norske foretak som introduserte produkt- eller prosessinnovasjoner i tidsrommet fra 2008 til 2010, gikk ned med 2 prosentpoeng sett i forhold til perioden 2006-2008. Resultatene fortsetter en trend med synkende andel innovative foretak fra de to foregående undersøkelsene, skriver byrået på sine nettsider.

Denne rapporten er basert på funnene fra SSBs innovasjonsundersøkelse for 2010 som belyser innovasjonsaktiviteten i norsk næringsliv gjennom en referanseperiode på tre år fra 2008 til 2010.

I næringslivet sett under ett introduserte 24 prosent av foretakene i undersøkelsen nye eller vesentlig forbedrede produkter og/eller prosesser (såkalte PP-innovasjoner) i løpet av treårsperioden 2008-2010. 19 prosent av foretakene introduserte produktinnovasjoner, mens 13 prosent introduserte nye prosesser. 9 prosent av foretakene hadde innovasjoner innenfor begge disse områdene. Med produkter menes her både varer og tjenester.

Totalt sett er andelen foretak som rapporterer å ha introdusert PP-innovasjoner, redusert fra 27 til 24 prosent. Dette er en tilsvarende reduksjon som ved foregående undersøkelse. Primært skyldes nedgangen en markant reduksjon i antall foretak med prosessinnovasjon, men antall foretak som har introdusert nye varer, har også gått ned. Andelen foretak med nye eller vesentlig forbedrede tjenester er uendret i forhold til forrige periode. Nedgangen i PP-innovasjon sett under ett finnes uavhengig av størrelsesgruppe og av hovednæring, men er likevel størst for foretakene med 5-9 sysselsatte og dessuten i de tjenesteytende næringene.

Undersøkelsen for perioden 2008-2010 dekket for første gang enheter innen reiselivsnæringene. Resultatene viser at innovasjonsaktiviteten er lav i reiselivsnæringene sammenlignet med næringslivet generelt og med andre tjenesteytende næringer.