Først pilot, så helt ny fabrikk. Nå har Miljøverndepartementet på visse vilkår sagt ja til Hydro Aluminiums utbyggingsplaner

Skrevet .

Hydro Aluminium Karmøy (HAK) har søkt om tillatelse til å utvide produksjonen av aluminium.

Utbyggingen vil skje i to trinn, der første trinn skal være ferdig i 2017 og andre trinn sannsynligvis

før 2030.

Trinn 1 (pilotanlegg) omfatter bygging av en ny elektrolysehall med 60 celler med en

produksjonskapasitet på ca. 75 000 tonn aluminium per år. Trinn 2 omfatter bygging av ytterligere

en ny hall og 200 celler med en produksjonskapasitet på 255 000 tonn aluminium per år. Det vil

være behov for oppgradering av hjelpeanlegg og økt støperikapasitet. Elektrolysehallene vil

plasseres der den gamle Søderberghallen stod, og utvidelsen vil ikke legge beslag på nye og urørte

områder.

Som følge av utbyggingens omfang har det vært påkrevd å utrede konsekvensene av tiltaket, heter det i vedtaket fra Miljøverndepartmentet.

HAK produserer primæraluminium gjennom elektrolyse av aluminiumoksid. Produksjonen er basert

på prebake-teknologi. Det flytende metallet blir blandet med noe kaldt metall og

legeringselementer før det støpes ut som pressbolt, tråd eller valsede produkter.

Nåværende produksjon av primærmetall er ca. 190.000 tonn pr. år. Etter full utvidelse, sammen

med antatt økt ytelse i de eksisterende anleggene, forventes en samlet kapasitet på ca. 550.000

tonn elektrolysemetall pr. år etter 2030.

HAK ligger plassert øst på Karmøy. Øya har et forholdsvis flatt småkupert landskap. Plasseringen er

gunstig med hensyn til fortynning og spredning av de utslippene som går til luft. Det er ingen trange

dalføre i umiddelbar nærhet som kan bidra til oppkonsentrering av forurensninger. Det er likevel

rapportert om sviskader på vegetasjon i nærområdene som følge av fluoridutslippene i tidligere år.

Det er ikke rapportert om overskridelser av grenseverdiene i forurensningsforskriften kapittel 7 for

andre relevante stoffer til luft som kan påvirke lokal luftkvalitet.

Utslippet til vann ledes til Karmsundet, i vannforekomsten som kalles «Karmsundet–Kopervik». Det

er mye strøm i Karmsundet – vekselvis både nordover og sørover – og god vannutskiftning.

Resipienten er tydelig påvirket av tidligere utslipp av PAH. Det er generelt lave nivåer av

tungmetaller i områdene rundt verket, både i biota og sedimenter. Det er likevel målt enkelte

forhøyde målinger ved noen lokaliteter.

 

En utvidelse av aluminiumsverket på Karmøy vil gi et utslipp som i størrelse og sammensetning er

sammenliknbart med toppårene før 2009. Utslippene etter nedleggelsen av Søderberg-linjen i 2009

er redusert i henhold til den lavere produksjonsmengden. Utslippet av PAH er eliminert, heter det fra Miljøverndepartementet.