Omsetnings- og resultatutvikling i byggebransjen er bedre for de store enn små bedriftene.

58% av bedriftene har høyere omsetning i 2. tertial 2017 enn i 2. tertial i 2016, viser næringsbarometeret fra Tveit

Skrevet .

Gjennomsnittlig omsetning per bedrift ble på vel 4 mill. kroner i 2. tertial 2017, en økning på over 7 % sammenlignet med 2. tertial 2016. Industribedriftene i utvalget hadde i snitt en omsetningsvekst på ca. 30% og bidrog derfor sterkt til veksten.

Her er hovedpunktene:

Alle bransjer

Andelen bedrifter i hele utvalget som har høyere omsetning sammenlignet med samme periode i fjor er markant styrket.

Veksten i omsetning i gjennomsnitt fra samme periode i fjor er på hyggelige 7 %.

Industribedriftene i utvalget bidrog sterkt til det høye snittet med en vekst i omsetning på ca. 30%.

Andelen bedrifter som har positive resultater har økt. Det er flere bedrifter som har styrket enn svekket resultatene sine sammenlignet med samme periode i fjor.

Driftsresultater samlet som andel av inntekter samlet har styrket seg for bedriftene i utvalget.

 Bygge- og anleggsvirksomhet

Bransjen hadde en sterk utvikling både på omsetning og resultat i 2.tertial i 2016. For samme periode i år er nivået på omsetning omtrent likt, mens andelen med positive resultater har falt noe. Det er og flere som reduserer enn som styrker resultatet.

Både på omsetnings- og resultatutvikling er situasjonen bedre for de store enn små i bransjen.

 Varehandel

Det flere som øker enn reduserer omsetningen sammenlignet med samme periode i 2016, og det er en forsiktig vekst i omsetningen i snitt.

Den negative trenden med reduserte resultater flater ut, og det er i 2. tertial i år omtrent like mange som styrker som svekker resultatet sammenlignet med samme periode i fjor. Samtidig ser vi et fall i andelen bedrifter som driver med positive resultater.

Driftsresultater samlet som andel av inntekter samlet har hatt en fin utvikling. Det kan tyde på at det er noen, kanskje spesielt noen av de litt større, som driver godt.