Bokn og Snøhetta former fremtiden. Rogfastmasse kan bli spennende næringsområde og Asgard Vikingland.

Skrevet .

I forkant av planprogram for Rogfast satte Bokn kommune ned Rogfastutvalget for å ivareta Bokn sine interesser i forbindelse med planlegging og byggingen av Rogfast, verdens lengste og dypeste veitunnel. Utvalget er tverrpolitisk bestående av Senterpartiet, Høyre og Arbeiderpartiet.

Rogfastutvalget har gjennom dialog med Statens Vegvesen kommet frem til en helhetlig avtale som begge parter er fornøyde med. I utgangspunktet ønsket Bokn en lengre tunnelløysning for å spare sårbare naturområder ved innslagspunktet for tunellene.

Statens Vegvesen mente dette var en merkostnad som ikke kunne forsvares.

Rogfastutvalget fremforhandlet på denne bakgrunn, en avtale med Statens Vegvesen som kunne veie opp for ulempene med den korte tunnelløsningen.

 

Avtalen består av følgende:

-Hovedintensjon. Samfunnsmessig god utnyttelse av overskuddsmassene fra Rogfast-prosjektet

-Mellomlagring av masse

-Utarbeiding av reguleringsplaner for deponering av tunnelmasser.

-Utkjøring av tunnelmasser til områder som blir regulert

-Beredskaps- og Brannstasjon

-Produksjon og levering av vann

-Trafikksikkerhet og beredskap i anleggsperioden

-Fremføring av strøm, vann og avløpsledninger til mulighetsområdet.

 

Rogfastutvalget ønsket å gjøre næringsområdet på ca. 1000 mål ved tunnelåpningen unik og spennende.

For å få dette til ble Arkitektkontoret Snøhetta valgt som samarbeidspartner. Oppdraget var å lage en konseptstudie over området som er aktuelt å regulere til bruk som deponeringsområde for 2 millioner m2 tunnelmasse.

 

Konseptet fra Snøhetta viser fantastiske muligheter for Bokn og Rogaland.

Fornøyelsesparken Asgard Vikingland er plassert i området, og deler av den spennende parken ligger på en kunstig øy som skjermer for bukten hvor vikingslagene stod.

Dersom Vikingland velger denne plasseringen, vil området bli utbygd med spennende reiselivsvirksomhet i tilknytning til parken.

 

Området vil ligge svært sentralt, og Snøhettas visjoner viser hvordan området kan bli et viktig kommunikasjonsknutepunkt mellom E-39 og sjøretta virksomheter.

Bokn kan bli cruisehavn med videre utflukter organisert mot Stavanger, Haugalandet, Hardanger og Ryfylke.

Kanskje kan vi se for oss neste generasjon miljøvennlige gassdrevne hurtigruter bruker Bokn som vendehavn i sør? Det er bare virkeligheten som setter grenser, og det er helt sikkert at med Rogfast ligger flyplassene i Stavanger og Haugesund mindre en time unna Rogalands nye midtpunkt.

 

I området er Norges første ærnæringspark etablert. I pakt med naturen ligger ”kuber” for forskning og utvikling plassert for å forsyne resten av verden med nye muligheter.

Bokn kommune ønsker politikere, byråkrater og næringslivet i Rogaland velkommen til å være med og gjøre området til et sentralt Reiseliv og Næringsområde for heile Rogaland.