- Skuffet og opprørt, sier Vaksdal

21.10.2008
Stortingsrepresentant Øyvind Vaksdal er skuffet og opprørt over "den arroganse som vises fra samferdselsministeren" i hennes svar på Vaksdals spørsmål om framdriften i arbeidet med T-forbindelsen.

-
- I det oppsiktsvekkende svaret tar hun hverken selvkritikk eller gir noen garantier for at forsinkelsen ikke medfører endringer i kostnadene for T-forbindelsen. Muligheten for andre problemer for fremdriften kommenteres ikke i svaret i det hele tatt, sier Vaksdal.

Her er både spørsmål og svar:


Dokument nr. 15 (2008-2009), Spørsmål nr. 76, datert 13.10.2008

Fra Øyvind Vaksdal (FrP) til samferdselsministeren


Besvart 21.10.2008 av samferdselsminister Liv Signe Navarsete (Sp)

Spørsmål:
Kan samferdselsministeren forsikre om at den siste og unødvendige forsinkelsen på T-forbindelsen ikke vil medføre nye kostnadsoverskridelser eller andre problemer for fremdriften i prosjektet?

Begrunnelse:
T-forbindelsen mellom kommunene Haugesund, Karmøy og Tysvær er et særdeles viktig vei- og tunnelprosjekt som vil sørge for betydelig forbedring av trafikkavviklingen på Haugalandet. Prosjektet er solid forankret lokalt både hos myndigheter, næringsliv og befolkning.
Prosjektet er en rekke ganger blitt forsinket av ulike årsaker. Da de siste forutsetninger var godkjent av Karmøy kommune og Rogaland fylkeskommune i april i år og saken fortsatt ikke var kommet til Stortinget sendte undertegnede 7. mai skriftlig spørsmål (1058)til samferdselsministeren og spurte om når Stortinget ville få den til behandling.
Samferdselsministeren forsikret i sitt svar datert 15. mai at det ble arbeidet intenst med saken for å få den lagt frem for Stortinget så snart som mulig. Signaler fra Stortingets transport- og kommunikasjonskomite var at man der var innstillt på å få saken gjennom før man tok ferie, forutsatt at saken kom til Stortinget innen rimelig tid.

Til tross for signaler om at saken var ferdig i departementet lot fortsatt saken vente på seg og undertegnede gjorde derfor en uformell henvendelse til departementet på telefon 5. juni for å høre hva som nå forsinket saken. En irritert og svært arrogant statssekretær ville ikke svare på dette, men fortalte i stedet at representanter for partier som ikke hadde vært i regjering overhodet ikke hadde greie på hva dette dreide seg om.

Årsaken til forsinkelsen kom for dagen da statsministeren og samferdselsministeren dro til Haugalandet med saken i kofferten på Stortingets siste dag, 20 juni. Det bekymret ikke de to at Stortinget ikke fikk behandlet saken før ferien, så lenge de fikk bruke saken i sitt mediashow på Haugalandet.

Resultatet av dette er at Stortinget nå behandler saken 5 måneder senere og mange er på bakgrunn av dette bekymret for ytterligere kostnadsøkninger og problemer for fremdriften.

Svar:
Våren 2008 ble det arbeidet med å fastlegge forutsetningene for finansieringsplanen, bl.a. gjennom nye vedtak fattet av Karmøy kommune 7. april 2008 og av Rogaland fylkeskommune 22. april 2008. Etter dette ble det arbeidet med å få lagt saken fram for Stortinget så snart som mulig, slik jeg også forsikret representanten Vaksdal om i mitt brev datert 14. mai 2008 med svar på spørsmål nr. 1058 til skriftlig besvarelse.

Underforstått i mitt svar datert 14. mai lå det en selvsagt forutsetning om at behandlingen av saken i departementet og regjerning skulle skje på en forsvarlig måte i tråd med de krav som stilles til saksbehandlingen. I denne forbindelse vil jeg vise til den såkalte utredningsinstruksen, Instruks om utredning av konsekvenser, foreleggelse og høring ved arbeidet med offentlige utredninger, forskrifter, proposisjoner og meldinger til Stortinget. Instruksen har som formål å sikre god forberedelse av og styring med de saker som er omfattet av den og bestemmelsene tar særlig sikte på at økonomiske, administrative og andre vesentlige konsekvenser av reformer og tiltak blir kartlagt.

Det er gjennomført utvidet ekstern kvalitetssikring (KS2) som har ført fram til fastsettelsen av styringsramme og kostnadsramme for prosjektet. Det er ikke mulig å si med sikkerhet om en endring av utlysingstidspunkt med noen måneder fører til endringer i kostnadene for T-forbindelsen. Dette vil være avhengig av markedssituasjonen. Det arbeides nå med sikte på å få et best mulig konkurransegrunnlag. Generelt skal grundige forberedelser hindre problemer ved gjennomføringen.
Vil du motta nyhetsbrev og invitasjoner?
Arrow

Hovedsamarbeidspartnere

Haubo
A.Utvik as
SPV
Karmsund havn
Vassbakk & stol
Sysco
Haugesund sparebank
Haugaland Kraft
Gassco
Dnb
Tveit
Hatteland