- Ullent svar fra statsråden

24.06.2010
Øyvind Vaksdal er ikke fornøyd med svaret han fikk fra statsråden på spørsmålet om utvidet losplikt for skip med farlig last. - Ullent, mener FrP-representanten på Tinget.

- Jeg ville vite om hun hadde vurdert de utilsiktede virkninger som kunne oppstå ved utvidet losplikt for skip som gikk med såkalt farlig last.
Jeg advarte mot at dette kunne tvinge transporten av eksempelvis gass, olje og kjemikalier fra sjø til land, noe som ville bety betydelig sikkerhetsrisiko, sier Vaksdal.

- I sitt svar lister statståden opp også denne gang det som fra før av er kjent med regjeringens ulike forslag som er på høring. Hun viser i sitt svar til at endringene i losplikten for farlig eller forurensende last skriver seg fra Norges implementering av MARPOL, som er en internasjonal konvensjon som Norge er forpliktet til å følge. Hun viser videre til at enkelte fartøygrupper med farlig eller forurensende last kan seile mad farledsbevis i henhold til høringsforslaget, avhengig av lastetype og fartøystørrelse. Dette defineres ikke nærmere i hennes svar.

Hun svarer imidlertid ikke på spørsmålet om de utilsiktede virkninger innskjerping av losplikten kan få med å flytte transport av slik last fra sjø til land og den økte sikkerhetsrisiko dette innebærer.


Jeg vil derfor forfølge saken videre i Stortinget, og forutsetter også at høringsinnstansene gir klare signaler om dette innen fristens utløp, sier Vaksdal.
---------------------------------------------------------------------
Her kan du lese statsrådens svar på Vaksdals spørsmål:

Spørsmål nr. 1435 fra stortingsrepresentant Øyvind Vaksdal vedr. losplikt, til skriftlig besvarelse.
Det vises til brev av 16. juni 2010 fra Stortingets presidentskap, med spørsmål til skriftlig besvarelse fra stortingsrepresentant Øyvind Vaksdal. Stortingsrepresentant Vaksdal har stilt følgende spørsmål:

”Har fiskeri- og kystministeren vurdert de utilsiktede virkninger en skjerpet losplikt kan få med eksempelvis å tvinge transport av farlig last fra skip over til biltransport, og hvilke eventuelle grep vil statsråden ta for å motvirke en slik utvikling?”

Svar:

Som jeg viste til i brev av 7. juni 2010 som svar på spørsmål nr. 1325 fra stortingsrepresentant Vaksdal om gebyrer og losplikt, følger Regjeringen opp målsetningen i regjeringserklæringen om å stimulere til vekst i sjøtransporten ved oppfølging av St.meld. nr. 16 (2008-2009) Nasjonal transportplan 2010-2019 og de årlige budsjettforslag. I Nasjonal transportplan er det blant annet lagt vekt på lettelser i gebyr- og avgiftsbelastningen og gjennomgang av lostjenesten.

Ny havne- og farvannslov trådte i kraft 1. januar 2010. Den nye loven vil bidra til bedre rammebetingelser for havnevirksomhet.

Videre er arbeidet med å følge opp målsetningen om et lavere gebyr- og avgiftsnivå for sjøtransport igangsatt med regjeringens budsjettforslag for 2010, jf. Prop. 1 S (2009-2010) for Fiskeri- og kystdepartementet. I Prop. 1 S (2009-2010) har regjeringen foreslått å fjerne årsavgiften for havnesikkerhet og redusere kystgebyrets dekningsgrad for utgifter til navigasjonsinfrastruktur. Stortinget sluttet seg til dette. En ytterligere reduksjon må følges opp i de kommende budsjettprosesser gjennom planperioden

Forslag til endringer som følge av gjennomgangen av lostjenesten er nå ute på høring med svarfrist 8. juli 2010. Høringsforslaget er blant annet basert på rapporten fra Det Norske Veritas om lospliktreglene. Fartøy med farlig eller forurensende last har strengere bestemmelser for losplikt enn øvrige fartøy. Dette gjelder både i eksisterende lospliktbestemmelser og i forslag til ny forskrift. Bestemmelsene er begrunnet med at miljøkonsekvensene ved en eventuell ulykke vil være større for disse fartøysgruppene.

For fartøy med farlig eller forurensende last er det i høringsforslaget innarbeidet endringer som implementerer endringer i MARPOL (International Convention for the Prevention of Polution From Ships)som trådte i kraft 1. juli 2007. MARPOL er en internasjonal konvensjon som Norge har forpliktet seg til å følge. Behandlingen av farlig eller forurensende last er i lospliktbestemmelsene basert på MARPOLs kategorisering av forurensningsstoffer. Når det foretas endringer i MARPOL medfører dette tilsvarende endringer i lospliktbestemmelsene. Blant annet er det foretatt endringer i hvilke forurensningskategorier som benyttes. Det har også kommet til nye stoffer som tidligere ikke har vært kategorisert som forurensende.

Det tillegges at enkelte fartøysgrupper med farlig eller forurensende last kan seile med farledsbevis i henhold til høringsforslaget, avhengig av lastetype og fartøysstørrelse. Videre presiseres at lospliktbestemmelsene er knyttet til fartøysstørrelse og lastetype, og ikke fremdriftssystem som eksempelvis gassdrevet maskineri.

Selv om høringsforslaget ut fra miljøhensyn viderefører strenge bestemmelser for fartøyer med farlig eller forurensende last, er det foreslått lettelser i losplikten for andre fartøysgrupper. Samlet er forslagene vurdert å medføre en netto reduksjon i den lospliktige trafikken med i overkant av 10 pst., og en anslagsvis reduksjon i de årlige kostnadene med ca. 29 mill. kroner. Lostjenesten er 100 pst. brukerfinansiert. Anslåtte kostnadsreduksjoner vil derfor komme skipsfarten til gode.

De igangsatte tiltakene, som nytt regelverk for havner og farvann, reduksjon i gebyr og avgiftsnivået for sjøtransport og ny forskrift for losplikt, vil bidra til bedre rammebetingelser for sjøtransporten. Dette er i tråd med målsetningen i regjeringserklæringen om å stimulere til vekst i sjøtransporten.


Med hilsen


Lisbeth Berg-Hansen
Vil du motta nyhetsbrev og invitasjoner?
Arrow

Hovedsamarbeidspartnere

Haubo
A.Utvik as
SPV
Karmsund havn
Vassbakk & stol
Sysco
Haugesund sparebank
Haugaland Kraft
Gassco
Dnb
Tveit
Hatteland