En av to tør si fra

16.06.2010
Litt over halvparten av oss - 53 prosent - varsler om kritikkverdige forhold på jobben. 47 prosent lar være.

– På bakgrunn av foreliggende kunnskap i Norge er det grunn til å fastslå at varslere her i landet straffes sjeldnere og at varslingen er mer effektiv enn det rapporteres om internasjonalt. Det er likevel klare forbedringspunkter som vi må se nærmere på, sier arbeidsminister Hanne Bjurstrøm i en pressemelding.

I en evaluering av varslingsreglene gjort av FAFO kommer det fram at det vanligste er at varsleren får positive reaksjoner. Åtte av ti varslere forteller at de ville ha varslet igjen.

Halvparten av de spurte opplyser at forholdet opphørte eller ble forbedret ved varslingen, mens en av tre svarer at det ikke ble noen vesentlig forbedring. En relativt stor andel arbeidstakere (30 prosent) sier at de unnlater å varsle av ulike årsaker, men den hyppigst nevnte årsaken er antakelsen om at ubehagelighetene ville bli for store.

53 prosent av de 987 personene som har vært vitne til, har avdekket eller har opplevd kritikkverdige forhold har varslet som ett eller flere av disse forholdene. 47 prosent har ikke varslet.

Varslingsreglene har vært virksomme i drøyt tre år, men hele 48 prosent av arbeidstakerne og 28 prosent av lederne i undersøkelsen har ikke kjennskap til bestemmelsene. Mange virksomheter har heller ikke skriftlige varslingsrutiner. Arbeidsdepartementet konkluderer med at dette, samt andre funn gir grunnlag for forbedringer.

Departementet vil legge funnene fra evalueringen til grunn i sitt videre arbeid, blant annet i drøftingen av temaet i den kommende stortingsmeldingen om arbeidsmiljø, arbeidsforhold og sikkerhet i norsk arbeidsliv. Denne forventes lagt fram våren 2011.

Mer infor her:

http://www.nho.no/article17921.html
Vil du motta nyhetsbrev og invitasjoner?
Arrow

Hovedsamarbeidspartnere

Haubo
A.Utvik as
SPV
Karmsund havn
Vassbakk & stol
Sysco
Haugesund sparebank
Haugaland Kraft
Gassco
Dnb
Tveit
Hatteland