HN om Haugalands-pakken

21.09.2008
Styret i Haugesundregionens Næringsforening har kommet med følgende uttalelse om prioritering av prosjekter i Haugalands-pakken

1. Omkjøringsveien Raglamyr/Norheim.
Denne strekningen mener vi er den aller viktigste å få bygget. Den vil avlaste innfartsveiene inn mot sentrum av Haugesund og redusere køene i og rundt Opel- og Maxi-krysset. Den vil gagne innbyggerne og næringslivet i både Haugesund og Karmøy, og således ha positiv effekt for begge de to største kommunene.

2. Karmsundgata
Karmsundgata er hovedpulsåren i regionsenteret og har i dag en årsdøgntrafikk som ligger langt over kravet til firefelts-veg. Den er i avisspaltene kalt ”Blodvegen” for ulykkesfrekvensen, og trafikkbildet er ofte svært komplisert for utrykningskjøretøyer. Med tanke på et forbedret kollektivtilbud er også dette et høyt prioritert prosjekt.

3. E134
Her er det i Haugalandspakken lansert flere delprosjekter: Haugesund-Aksdal, Liaheia-Våg, Skjold-Solheimskrysset, Espelandssvingene og Ølensvåg er de som ligger først i tidsskjemaet. E134 er hovedpulsåren østover og svært viktig å få utbedret.
Vi mener strekningen Skjold-Solheimskrysset, der det i dag er ukurant vei og delvis 40-km-sone, må komme først.

NB! Det er allerede bestemt at tre prosjekter skal gjennomføres neste år: Det er bygging av rundkjøring i Bø-krysset på rv 47 på Karmøy og to rundkjøringer på E134 ved Førre i Tysvær kommune.
T-forbindelsen er et eget prosjekt som ikke kommer inn under Haugalands-pakken, men som vil bety svært mye for trafikkavviklingen til og fra Karmøy.


Her er hovedpunkter i de uttalelsene som er kommet inn.
Karmøy Næringsråd støtter forslaget om å føre omkjøringsveien Raglamyr/Norheim på topp og understreker ellers at det er viktig at de innbetalte bompengene benyttes der de generes. KN påpeker at akutte prosjekter som rundkjøringene på Bø, Kolstø og Bygnes prioriteres. Bø-krysset er allerede forutsatt påbegynt neste år.
NITO støtter fullt opp om Haugalands-pakken, men peker på det voksende gap mellom investeringer og behov og mener en avgrensning av prioriteringer vil være et galt signal å sende til bevilgende myndigheter.
Sør-Norges Trålerlag peker på behovet for ny bru fra Hasseløy over Svinholmen mot Skillebekkgaten.
Norsk Lastebileierforbund avd. Agder/Rogaland støtter forslaget til prioriteringer, men påpeker at anlegging av rundkjøringer ofte skaper problemer for tyngre kjøretøy. Dekk flerres opp, sikten er ofte dårlig, mener NLF, som gjerne ser at Vegvesenet bruker tyngre kjøretøyer i test for å forsikre seg om at rundkjøringene blir forsvarlig bygget.

Haugesund, 1.9 2008
Egil Severeide
Adm.dir. Haugesundregionens Næringsforening
Vil du motta nyhetsbrev og invitasjoner?
Arrow

Hovedsamarbeidspartnere

Haubo
A.Utvik as
SPV
Karmsund havn
Vassbakk & stol
Sysco
Haugesund sparebank
Haugaland Kraft
Gassco
Dnb
Tveit
Hatteland