Krever åpen Austmannalitunnel

11.11.2010
Lastebileierne i Telemark krever at Vegvesenet umiddelbart stanser reparasjonsarbeidene i Austmannali-tunnelen. Rune Furseth i Suldal Transport er hjertens enig. Omkjøringen på gamleveien påfører næringen store merkostnader.

-Omkjøringen gjør det svært vanskelig for sjåførene å holde kjøre- og hviletidsbestemmelsene og tidsskjema for kjøringen og leveringene hos våre kunder, sier Furseth, som leder et av landets største transportselskaper.

I brevet fra Norsk Lastebileierforbund avdeling Telemark pekes det på at E 134 over Haukeli er en svært viktig transportåre for godstrafikk mellom Østlandet og Vestlandet.
- Mange av våre medlemmer har mer eller mindre faste ruter på strekningen og er derfor sterkt avhengig av at forbindelsen går uten uforutsette hindringer, heter det i brevet.

I høst ble det igangsatt reparasjonsarbeider i Austmannali-tunnellen etter raset der i vinter. Det ble da etablert en omkjøring via gamleveien med kolonnekjøring i de perioder tunnelen måtte stenges på grunn av arbeider. Dette var en ordning transportørene kunne leve med for en kortere stund i høst, ettersom vi regnet med at arbeidene ville bli forsert og avsluttet i løpet av kort tid. Det har imidlertid ikke blitt tilfelle.

I den siste tiden har våre medlemmer opplevd flere ganger at omkjøringsveien sperres på grunn av dårlig fremkommelighet,eller dårlig utrustede utenlandske biler med uerfarne sjåfører, eller gjerne en kombinasjon av disse faktorene. Resultatet har vært store og upåregnelige forsinkelser.

Disse vanskene føler vi oss sikre på vil tilta drastisk i tiden som kommer når vinterforholdene på Haukeli blir vesentlig verre enn til nå i høst.

På et styremøte i NLF Telemark lørdag 6.11. ble saken drøftet og konklusjonen var klar: våre transportører kan ikke møte vintersesongen med den type usikkerhet som arbeider i Austmannali-tunnelen medfører. Arbeidene må derfor stilles i bero inntil våren 2011 slik at det blir fri ferdsel gjennom tunnellen hele døgnet i vinter, heter det i brevet.

Rune Furseth i Suldal Transport viser til at det er vegvesenet som kontrollerer at kjøre- og hviletidsreglene på vegen overholdes.

- Men da må statens vegvesen også legge forholdene til rette slik at vi i praksis kan greie å overholde leveringsvinduet til våre kunder på øst og vestsiden! Kommer en bil en eller flere timer for sent frem kan det være fra en til 50 bedrifter på Haugalandet/Oslo som ikke får sine varer denne dagen. Eventuelt at vi må sette inn ekstramateriell og personell,noe som blir svært kostbart.

Det er få bedrifter i dag som har særlig lager og de fleste er avhengig av å få varene levert dagen etter bestilling (over natten levering), sier Furseth, som håper vegvesenet nå tar affære.
Vil du motta nyhetsbrev og invitasjoner?
Arrow

Hovedsamarbeidspartnere

Haubo
A.Utvik as
SPV
Karmsund havn
Vassbakk & stol
Sysco
Haugesund sparebank
Haugaland Kraft
Gassco
Dnb
Tveit
Hatteland