Krever mer til samferdsel

13.05.2009
I et felles brev til regjering og storting tar næringsforeningene på Vestlandet til orde for en større satsing på samferdsel enn det Norsk Transportplan legger opp til.

Brevet har følgende ordlyd:

Til: Regjering og Storting
Fra: Næringsforeningene i de største byene på Vestlandet
Kopi: Lokale, regionale og nasjonale mediaaktører.Næringslivet savner et løft innen samferdsel

Næringslivet på Vestlandet savner et større samferdselsløft i Nasjonal Transportplan (NTP). Vi vil på det sterkeste anmode regjeringen og Stortinget om å iverksette et ytterligere løft for samferdselssektoren. Et samferdselsløft vil styrke verdiskapningen, trygge arbeidsplassene og skape robuste bo- og arbeidsregioner i hele landet.

Tre krav
Næringsforeningene i de største byene på Vestlandet har tre krav til Stortingets behandling av NTP:
1. Tydeligere mål og ambisjoner for veibyggingen her til lands
2. Større totalbevilgninger til vei
3. Fergefri stamveg fra Stavanger til Trondheim må prioriteres, gis nødvendige planleggingsmidler og realiseres snarest

Flere verktøy
Vi vil også anbefale at regjering og Storting utvider sin”verktøykasse” innen samferdsel med følgende tiltak:

1. Flerårige budsjettvedtak for større prosjekter.
2. Etablere et betydelig statlig infrastrukturfond.
3. Gi tilbud om rentefrie statlige lån til fergeavløsningsprosjekter.
4. Gi Jernbaneverket og Statens Vegvesen mulighet til å bli sentrale infrastrukturbyggere.
5. Satse på flere prosjekter basert på offentlig-privat samarbeid (OPS).
6. Innføring av periodiseringsprinsipp.
7. Sørge for en holdningsendring der én krone brukt på infrastruktur ikke anses som én krone forbrukt, men én krone investert.

Bakgrunn
Samferdselsminister Liv Signe Navarsete var meget fornøyd da hun på vegne av regjeringen i mars la frem regjeringens forslag til NTP (Stortingsmeldingen om Nasjonal transportplan 2010-2019.)

Finanskrisen og regjeringens budskap i media om håndteringen av krisen, gjorde at flere av oss hadde store forventninger til NTP. Under fremleggelsen av NTP gav Navarsete i klare ordelag uttrykk for at NTP ville innebære et løft for samferdselssektoren. Etter nærmere gjennomgang av NTP stiller vi oss spørsmålet:

Inneholder regjeringens forslag til NTP det samferdselsløftet som landet trenger?


Svak veisatsing
I denne henvendelsen vil næringsforeningene i de store byene på Vestlandet først og fremst ha fokus på vegsektoren. Om sjøtransport-, jernbane- og luftfartssektoren har bedre grunn til å være fornøyd med NTP, tar vi ikke stilling til her.

Vi er selvsagt enig i at enkelte konkrete vegstrekninger og delprosjekter har blitt gitt god prioritet og har forhåpninger om en finansiering som gir god fremdrift.

Næringsforeningene oppfordrer Stortinget til å vedta en NTP som i enda større grad fører oss nærmere målet om å bygge landet tettere sammen, styrke de naturlige bo- og arbeidsregionene, og bidra til å minimalisere ulempene store deler av det eksportrettede næringslivet har med tanke på høyere transportkostnader enn våre konkurrenter.

Todelt problem
Problemet med forslaget til NTP er todelt:
1. For det første er målene for norsk samferdselspolitikk uklare og i for stor grad styrt av de begrensninger finansdepartementet legger.
2. I tillegg er regjeringens ambisjonsnivå uklart, fordi viljen til å bruke virkemidler ikke samsvarer med mål og uttalte ønskede resultater.

Hva er et løft?
Etter vår mening burde et samferdselsløft innebære at man innen 3-5 år opplevde en merkbar endring både med tanke på veistandard og veiutbygging, og at man innen 10 år oppnådde de mål som det synes å være bred politisk enighet om.

Ressursinnsatsen bør opprettholdes slik at man ikke gang på gang får etterslepsproblematikk. Vi er klar over at infrastrukturen her til lands nok aldri blir ferdig utbygget, men vi har inntrykk av at det er politisk enighet om hvor vi burde vært i dag. Da er det for lite ambisiøst å ha en utbyggingstakt/vedlikeholdstakt som gjør at Norge først er der om 30 år. Med en slik horisont fortjener ikke forslaget til NTP betegnelsen samferdselsløft.

Fremtidstro
Næringslivet på Vestlandet er stolt av den verdiskapningen vi bidrar med. Men vi har ambisjoner om vekst. Skal vi lykkes i å realisere fullt ut de mulighetene vi ser for fremtiden, er vi avhengig av en mer ambisiøs samferdselspolitikk. Spesielt når det gjelder veisatsinger.

Vi imøteser bred politisk oppslutning om de forhold vi har poengtert under Stortingets behandling av NTP.

Mvh.


Næringsforeningen i Stavanger-regionen Haugesundregionens Næringsforening


Bergens Næringsråd Molde Næringsforum


Kristiansund og omegn vekst A/S Aalesunds Handelsforening
Vil du motta nyhetsbrev og invitasjoner?
Arrow

Hovedsamarbeidspartnere

Haubo
A.Utvik as
SPV
Karmsund havn
Vassbakk & stol
Sysco
Haugesund sparebank
Haugaland Kraft
Gassco
Dnb
Tveit
Hatteland