Lønnsomt megaprosjekt

08.11.2018
Et ferjefritt Vestland vil koste, men det er samfunnsøkonomisk lønnsomt, fastslår vegdirektøren.
Ferjefri E39 fra Kristiansund til Trondheim er utvilsomt ett av de største vegprosjektene i Norge i nyere tid, med bygging av 1100 kilometer veg, ti store fjordkryssinger som skal erstatte syv ferjestrekninger, ca. 40 tunneler og 100 bruer – og en totalkostnad som i 2016 var anslått til 340 milliarder kroner.

De første delene av prosjektet er allerede i arbeid, men underveis er det kommet kritiske røster, blant annet når det gjelder prisen og hva det vil bety av kostnader i form av bompenger, om prosjektet lar seg gjennomføre rent teknisk, og det kommer også forslag om andre løsninger som noen mener vil gi et likeverdig tilbud, skriver bygg.no.

Hele spektret av problemstillinger ble nylig tatt opp på Statens vegvesens Teknologikonferanse 2018 i Trondheim, det mye av tiden var satt av nettopp til arbeidet med ferjefri E39, og med stor tyngde på hvordan man gjennom forskningsbasert kunnskap kan klare å ta ned kostnadene i prosjektet.

– Vil bli realisert
For hverken vegdirektør Terje Moe Gustavsen, Kjetil Strand fra Statens vegvesen og som er leder for delprosjektet strategi eller andre i den omfattende rekken av innledere under de tre dagene temaet var på dagsordenen syntes å være i tvil om at prosjektet vil bli en realitet.

Til tross for kostnadene det vil føre med seg, og det betydelige utfordringene de mange og til dels lange fjordkrysningene vil føre med seg, var Kjetil Strand i sin innledning klar på at det er mulig å ha en opprustet og ferjefri E39 innen 2035.


– Samfunnsmessig lønnsomt
I tillegg til å ta for seg de ulike teknologiene som kan brukes til fjordkryssingene, var vegdirektøren opptatt av at ferjefri E39 vil bli et lønnsomt samfunnsmessig prosjekt. Og det gjelder ikke bare regionene som blir direkte berørt, men hele landet sett under ett. Men «gullkysten», der vegprosjektet strekker seg gjennom, omfatter også 1/3 av landets befolkning og bidrar med omkring 60 prosent av landets samlede eksportverdi.

Han sa også at det vil være riktig å satse på de prosjektene som vil gi størst nytte først, det vi være Kristiansand – Bergen før man satser videre på strekningen fra Sogn og Fjordane til Trondheim.

Les mer her:

Vil du motta nyhetsbrev og invitasjoner?
Arrow

Hovedsamarbeidspartnere

Haubo
SPV
Karmsund havn
Vassbakk & stol
Haugesund sparebank
Haugaland Kraft
Gassco
Dnb
Tveit
Hatteland