Mye bra, men...

14.10.2009
Maritimt Forum er fornøyd med regjeringsplattformen, men kritisk til deler av statsbudsjettet, sier leder Sverre Meling jr.

Maritimt Forum for Haugalandet og Sunnhordland sa seg i forrige uke fornøyd med Soria Moria II, den nye regjeringsplattformen. Her heter det blant annet at regjeringen vil føre videre den maritime strategien sin, ”Stø kurs”. Denne strategien er det mye bra i.

Regjeringens forslag til stasbudsjett for 2010 bygger på Stø kurs og Soria Moria II, men vi har likevel noen kritiske merknader å komme med:

1. Regjeringen foreslår å videreføre nettolønnsordningen, hvilket er gledelig, men taket som ble satt i revidert nasjonalbudsjett for 2008 på kr. 198.000 pr. sjømann videreføres uendret i forslaget til stasbudsjett for 2010. Vi mener at taket bør oppheves, eller i det minste inflasjonsjusteres, for at ordningen skal holde konkurransekraften i forhold til liknende ordninger i EU.
2. I Nasjonal Transportplan for 2010 til 2019, som ble behandlet i Stortinget i vår, foreslo regjeringen å avvikle havnesikkerhetsavgiften samt ta bort kystgebyret som dekker 34 % av Kystverkets kostnader knyttet til drift av og investering i navigasjonsinstallasjoner. Dette ville gi besparelser for sjøtransporten langs kysten på samlet 115 millioner kroner. I forslaget til statsbudsjett for 2010 gis sjøtransporten en besparelse på 27 millioner kroner ved at havnesikkerhetsavgiften tas bort i sin helhet, mens kystgebyret kun reduseres, fra å dekke 34 % til å dekke 30 % av nevnte kostnader i Kystverket. Maritimt Forum mener, som regjeringen, at sjøtransporten er en miljøvennlig transportform, og i lys av vårt felles ønske om å overføre last fra veg til kjøl, synes vi regjeringen burde foreslått større avgiftslette i forslaget sitt til stasbudsjett enn hva som nå er tilfelle. Vi forventer imidlertid at regjeringen vil følge opp forslaget sitt i Nasjonal Transportplan for 2010 til 2019 i senere budsjetter.
3. Regjeringen foreslår i statsbudsjettet for 2010 å øke bevilgningene til slepebåtberedskapen med 127 millioner kroner. Dette skal blant annet gi ett nytt døgnbemannet slepefartøy på Sørlandet i tillegg til de tre fartøyene som i dag er i Nord-Norge. Maritimt Forum stiller spørsmålet om ikke slepebåtberedskapen langs hele kysten burde bli forsterket, og vi forventer at regjeringen har et gjennomtenkt resonnement rundt dette.
4. Maritimt Forum for Haugalandet og Sunnhordland ønsker en høyere avskrivningssats på skip i rederiselskaper utenfor det særskilte rederibeskatningsregimet enn dagens 14 %. Dette fordi det vil generere økt verdiskaping gjennom blant annet en høyst påkrevet fornyelse av nærskipsfartsflåten, for en del av flåtens vedkommende forhåpentligvis ved norske verft, men uansett med betydelige norske utstyrsleveranser. Regjeringen har ikke tatt dette signalet til tross for utfordringene verftsindustrien og eksportrettet industri i dag sliter med.
5. Vi etterlyser avslutningsvis et konkret initiativ fra regjeringen knyttet til å diskutere midlertidige tiltak for å lette likviditetssituasjonen i norske rederier etter kravet om innbetaling av 14 milliarder kroner i såkalte skattekreditter fra den gamle rederiskatteordningen. Maritimt Forum for Haugalandet og Sunnhordland ønsker, i lys av finanskrisen, at kravet om innbetalinger skal forskyves i tid.

Maritimt Forum for Haugalandet og Sunnhordland er glad for at rammene under GIEK videreføres med 110 milliarder kroner og at totalrammen i byggelånsgarantien for skipsbyggingsindustrien økes til 6,5 milliarder kroner. I en vanskelig finansieringssituasjon har dette stor betydning.Sverre Meling jr.
Maritimt Forum for Haugalandet og Sunnhordland
Vil du motta nyhetsbrev og invitasjoner?
Arrow

Hovedsamarbeidspartnere

Haubo
A.Utvik as
SPV
Karmsund havn
Vassbakk & stol
Sysco
Haugesund sparebank
Haugaland Kraft
Gassco
Dnb
Tveit
Hatteland