Nye bestillinger til Stortingsbenken

30.05.2007
Det ble holdt møte med Stortingsbenken fra Rogaland på Karmøy Rådhus 30. april. Som vanlig følger foreningen systematisk opp de sakene som ble tatt opp ved å oversende stortingsrepresen-tantene en oversikt over forventet oppfølging. Her er en forenklet oversikt over vår bestillingsliste etter dette møtet, og som vil bli fulgt opp på neste møte med benken og ellers i løpende kontakt med dem:

Utgraving og samferdsel:
Innlegg fra ordfører Kjell Arvid Svendsen:
Vår bestilling:
-Statlige midler til utgravings-/forskningsprosjektet på Avaldsnes.
-Behandling av T-forbindelsen og Haugalandspakken i Stortinget i høst
-Tunnelene fra Seljestad til Telemark MÅ inn i første Transportplan.

Industrikraftregimet og klimakvoter:
Innlegg fra Hydro ved Roald Holten og Helge Grini Johansen:
Bestilling:
¿Særnorske¿ krav må være i tråd med kravene som reguleres gjennom OSPAR
(Europeisk aluminiumsindustri.) Det forventes at Rogalandsbenken påvirker våre myndigheter slik at man unngår særnorske krav sammenlignet med EUs krav.
-Industrikraftregime:
Det forventes at våre politikere vil være pådrivere for å få etablert et slikt regime så raskt som mulig og at betingelsene blir slik at Hydro Aluminium så vel som andre energikrevende etableringer vil kunne forsvare større og langsiktige investeringer.
-Klimakvoter:
Vi forventer at våre politikere arbeider for at vi også i Norge reserverer klimakvoter som deles ut gratis til nykommere og ved utvidelse av eksisterende prosessindustri. Dette for å unngå konkurransevridning i forhold til andre EU land.

Overvåkingssentral for skipsfarten i EU:
Bestilling:
Arbeide for at overvåkingssentralen legges til Norge og til Haugesund.

Sjøfartsinspektørene til Haugesund:
Bestilling:
Arbeide for at sjøfartsinspektørene legges til Haugesund

Fylkesmannen på kollisjonskurs med lokaldemokratiet? Ved daglig leder Arne Førre, Berg Eiendom AS.
Bestilling:
- Klare tids- og innsigelsesbegrensning for fylkesmannen.
Ha klare frister for behandling og være i tråd med et moderne næringsliv.
Sikre næringslivets rettigheter.
- Ikke være detaljstyrende

Nytt fengsel til regionen:
Innlegg ved ordfører Petter Steen jr
Bestilling:
Våre politikere arbeider aktivt for at vi får et nytt fengsel til regionen i tråd med ordførerens innlegg. .

Statsstøtten til Sildajazzen
Innlegg ved ordfører Petter Steen jr
Bestilling:
Arbeide for at Sildajazzen får tildelt midler i samme størrelsesorden som tilsvarende arrangement. (Sildajazzen får i dag tildelt kr 150.000 mens
tilsvarende arrangement får tildelt kr 900.000.)

Statsstøtten til Haugesund Teater:
Innlegg ved ordfører Petter Steen jr
Bestilling:
Våre politikere arbeider for bevilgninger som Haugesund Teater søker om i sin søknad til Kultur- og kirkedepartementet.

Senter for fornybar energi:
Innlegg ved næringssjef Inger Kallevik Håvik, Karmøy kommune.
Bestilling:
-Vi ønsker at våre folkevalgte skal arbeide for midler til oppbygging av infrastruktur til utprøvingsområdet for maritim energi.
-Arbeide for at det gis spesielle rammebetingelser til etablering og drift av marine produksjonsanlegg i utprøvingsfasen.
Vil du motta nyhetsbrev og invitasjoner?
Arrow

Hovedsamarbeidspartnere

Haubo
A.Utvik as
SPV
Karmsund havn
Vassbakk & stol
Sysco
Haugesund sparebank
Haugaland Kraft
Gassco
Dnb
Tveit
Hatteland