Kraftig nedgang i ledigheten i mai

28.05.2021
Leder i NAV Marked Nord-Rogaland, Elisabeth Lie Nilsen krysser fingrene for at denne fine utviklingen fortsetter utover høsten. Her er hun avbildet under en live-sending i regi av Næringsforeningen.
-I sum så er det svært god retning på utviklingen i Nord-Rogaland i mai, kommenterer NAV-lederen
I følge NAV rapporten for mai måned hadde alle kommunene i Nord-Rogaland god nedgang eller holdt et stabilt nivå når vi ser på antall helt ledige arbeidssøkere.

Haugesund ligger fortsatt på toppen her nord, med sine 3,1% helt ledige arbeidssøkere og  ligger fortsatt over fylkessnittet som er på 2,9%, men under landssnittet som nå er på 3,3%. Karmøy hadde nest størst nedgang helt ledige og gikk nå ned til 2,2%. Tysvær hadde i mai størst nedgang helt ledige og er nå nede på  1,7% sammen med Vindafjord som også hadde fin nedgang.  Sauda med 1,3% og Suldal som er nede på 1,1% helt ledige ligger begge likt som i april. Bokn og Utsira har nå så lavt antall helt ledige at tall er under grenseverdi som oppgis.

 
Sted Helt ledige Tiltak Brutto ledige Delvis ledige Alle ledige Andel helt
ledige
Andel tiltak Andel brutto Andel
Delvis
Andel alle ledige
Haugesund 597 111 708 552 1260 3,1% 0,6% 3,7% 2,9% 6,6%
Rogaland 7387 1474 8861 5526 14387 2,9 % 0,6% 3,5% 2,2% 5,7%
Karmøy 465 85 550 492 1042 2,2% 0,4% 2,6% 2,3% 4,9%
Tysvær 96 46 142 111 253 1,7% 0,8% 2,5% 1,9% 4,4%
Vindafjord 83 17 100 67 167 1,7% 0,4% 2,1% 1,4% 3,5%
Sauda 31 10 41 25 66 1,3% 0,4% 1,7% 1,1% 2,8%
Suldal 21 7 28 19 47 1,1% 0,4% 1,5% 1,0% 2,5%
Bokn * * * 9 9 * * * 2,0% 2,0%
Utsira * * * * * * * * * *

*antallet er så lavt at det ikke oppgis pga. personvernhensyn

Nedgang helt ledige i sum i regionen var i antall 376 personer.

-Denne måneden hadde vi også nedgang i sum på antall delvis ledige med 131 personer. Antall deltakere på tiltak var omtrent helt likt. Og totalen ble derfor nedgang på 527 personer. Det som ellers er verd å nevne nå er at antallet helt ledige (1283) i sum og antallet delvis ledige (1276) i sum i regionen er omtrent like store. Hvis vi ser på summen av alle ledige så ligger for eksempel Haugesund på 6,6% - noe som også er over landssnittet som er på 6,5%., sier leder i NAV Marked Nord-Rogaland, Elisabeth Lie Nilsen.

-Så derfor er det viktig at vi fortsatt holder ett blikk på antallet delvis ledige som normalt sett er betydelig lavere enn de helt ledige, sier hun.

Hvis vi summerer alle ledige i Nord-Rogaland, så har vi nå 2835 arbeidssøkere.

 

Varsel om nedbemanning


Vi har heller ikke i mai mottatt noen større varsel om permitteringer eller oppsigelser. Og dette er jo ett veldig godt signal med tanke på videre ledighetsutvikling mot sommerferien.

 

Utlyste stillingerMai ble en måned med høyt volum på utlyste stillinger (807), og økningen sammenlignet med i fjor er på 77,4%. Mens den fylkesvise økningen var på 105%. Det er flest utlyste stillinger innen industri (146), helse, pleie og omsorg (131) og bygg- og anlegg (114). Haugesund hadde flest utlyste stillinger (410), men denne måneden hadde også Karmøy en gledelig økning (285). Størst økning i utlyste stillinger hadde Vindafjord med 77 utlyste stillinger.

-Også i mai fortsetter trenden med økt mengde utlyste stillinger innenfor reiseliv og transport hvor det ble lyst ut 75 stillinger, noe som er veldig gledelig med tanke på den høye ledigheten som fortsatt er innenfor reiselivsbransjen spesielt. I tillegg er jo dette bransjer som ofte ikke lyser ut alle stillingene sine, og det er jo da også grunn til å tro at stillingsvolumet er noe høyere, kommenterer Lie Nilsen.  

I følge Lie Nilsen rapporteres det om mangel på arbeidskraft innen alle de 3 næringene med flest utlyste stillinger nå i tillegg til IT næringen. Men det som er felles for alle disse 4 næringene er at de lyser ut etter høy kompetanse enten i form av fagbrev eller høyere utdanning.

-Så mismatchen mellom denne delen av de utlyste stillingene og en stor del av de ledige arbeidssøkerne er stor. Så her vil det antakelig bli nødvendig for mange arbeidssøkere å gjøre større grep i form av utdanning for å komme inn igjen i arbeid og forbli der over lengre tid, sier hun.

Oppsumert er det god nedgang i ledigheten, ingen varsel om større nedbemanninger og godt volum med utlyste stillinger.

-Dette er veldig bra med tanke på at vi går mot sommerferie, som vanligvis stagnerer ledighetsutviklingen noe, men om det vil skje også denne sommeren er litt vanskeligere å forutse enn vanlig. Fortsatt er det jo en del usikkerhet knyttet til smitteutbrudd – selv om myndighetene nå legger til grunn at denne usikkerheten skal avta utover sommeren og høsten, sier Lie Nilsen.

-Vi krysser fingrene for at de har rett i det, og at denne fine utviklingen fortsetter utover høsten, avslutter hun.
 
Arbeidsmarked
Vil du motta nyhetsbrev og invitasjoner?
Arrow

Hovedsamarbeidspartnere

SPV
Karmsund havn
Vassbakk & stol
Haugesund sparebank
Haugaland Kraft
Gassco
Dnb
Hatteland
A. Utvik
Sparebank 1 SR-bank
Hydro
Eurojuris Haugesund